Άποψη

Συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας: Μια επιτακτική ανάγκη

Η  Εθνική Ασφάλεια συνιστά  έναν  πολυεπίπεδο θεσμό της δημόσιας πολιτικής, ο οποίος συγκροτείται από εξωτερικές  και εσωτερικές διαστάσεις. Μια αυστηρή διάκριση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων της εθνικής ασφάλειας είναι πλέον αδύνατη, διότι στις παραδοσιακές  στρατιωτικές απειλές έχουν προστεθεί νέα προβλήματα, όπως οι ανθρωπιστικές κρίσεις σχετικές με τους πρόσφυγες και της μαζικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάπτυξη διεθνών εγκληματικών δικτύων, η διεθνής τρομοκρατία, καθώς και οι διεθνείς περιβαλλοντικές κρίσεις.  

 

 711214906b14003ddc06960047886d99_M Είναι γνωστό ότι στην εποχή μας τα προβλήματα ασφαλείας συνέχονται κατά κύριο λόγο με κρίσεις τοπικού, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Στην αναζήτηση του γενεσιουργού υποβάθρου των καταστάσεων κρίσης, απαραίτητη κρίνεται η αναφορά στο πλέγμα των διεθνών-διμερών σχέσεων και του περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαμορφώνονται οι σχέσεις των κρατών και στους παράγοντες που διαμεσολαβούν (επηρεάζουν) σε αυτές. Στη θεώρηση αυτή, η παράθεση των διαφόρων σχολών προσέγγισης των διεθνών σχέσεων και των αντιστοίχων υποδειγμάτων, ήτοι ρεαλιστικής, ιδεαλιστικής, λειτουργικής ή και δομικής, καταδεικνύει αφενός ότι απέναντι στις σταθερές που διέπουν το πλανητικό παίγνιο, δε χωρούν μονοδιάστατες και αισιόδοξες συλλήψεις αλλά η εκτίμηση και ο υπολογισμός των συμφερόντων και αφετέρου η αρτιότερη επεξεργασία όλων των προγραμμάτων / δεδομένων και η αξιοποίηση αυτών. Έτσι καθοριστική κρίνεται για την Ελλάδα η θέσπιση  ενός επαρκούς  μηχανισμού – οργάνου παραγωγής στρατηγικού σχεδιασμού και Εθνικής Ασφάλειας, ως αναγκαίου αντισταθμίσματος της διοικητικής παθογένειας και των επιπέδων στα οποία αυτή διαπιστώνεται.

  Τέτοιος μηχανισμός σε συναλληλία με τους ήδη υπάρχοντες, είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ως συντονιστικό όργανο των επιμέρους τμημάτων και παραγωγής εθνικής στρατηγικής. Το μοντέλο αυτό έρχεται ως αντίβαρο στην ανυπαρξία επιτελικού και αναλυτικού οργάνου και προδιαγράφει τον στρατηγικό ρόλο του εκάστοτε πρωθυπουργού για μακροσκοπική σχεδίαση και αξιοποίηση της επεξεργασίας των σχεδίων δράσης και πληροφόρησης από τα επιμέρους Υπουργεία καθώς δύναται να υπαχθεί σ’ αυτόν. Ειδικότερα το ελληνικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ως συμβουλευτικό όργανο του πρωθυπουργού, θα εισηγείται προτάσεις, θα επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια, θα αξιολογεί βάσει σφαιρικής θεώρησης και συντονισμού  των μερών, θα παρακολουθεί το πλαίσιο δράσης και εφαρμογής και θα προβαίνει στις αναγκαίες αναθεωρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή η δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας κατά τα πρότυπα χωρών της Δύσης και τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών θα έχει συντονιστικό ρόλο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και διεθνών οικονομικών σχέσεων καθώς και διαχείρισης κρίσεων. Το εν λόγω όργανο θα στελεχώνεται από διπλωμάτες, στρατιωτικούς και στελέχη άλλων συναρμοδίων κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και από τεχνοκράτες – εμπειρογνώμονες και θα έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό προς το ΚΥΣΕΑ, το οποίο θα συνεχίζει να έχει κεντρικό και αποφασιστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων.       Ο καθηγητής Μάζης προτείνει για την αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, την ύπαρξη αντικειμένων ανάλυσης με υπό-τομείς ανάλυσης όπως παρακάτω:

 1. Γεωστρατηγική Ανάλυση:

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Περιοχή Ειρηνικού

  • Η.Π.Α., Κίνα, Ινδία, Ρωσία.

 

 1. Γεωοικονομική Ανάλυση:

 • Διεθνές Χρηματοπιστωτικό σύστημα

 • Διεθνείς εμπορικοί συνασπισμοί και εμπορικές σχέσεις

 • Ενεργειακές ροές και οικονομικά της ενέργειας.

 • Αναπτυσσόμενες χώρες και

 • Οικονομικά των φυσικών πόρων.

 

 1. Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Ανάλυση της Ε.Ε.:

Αυτή συνεπάγεται την έγκαιρη διάγνωση των  οικονομικών τάσεων και πολιτικών  μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός  που έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαιτέρως  χρήσιμο κρίνοντας  από πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας.

 1. Τεχνολογία:

 • Στρατιωτική τεχνολογία και Έρευνα

 • Τεχνολογία διπλής χρήσης

 • Στρατηγική πολιτική τεχνολογίαόπως ενέργεια, μεταφορές κ.α.

 • Τηλεπικοινωνίες και πληροφοριακά συστήματα εντός των συστημάτων τηλεπικοινωνίας.

 

 1. Πολιτική Ψυχολογία και Κοινωνιολογία των Μαζών:

 • Πολιτική Ψυχολογία ( σε επίπεδο ομάδας / ή συγκεκριμένων μικρών ομάδων)

 • Ψυχολογικές επιχειρήσεις

 • Αναλύσεις προσωπικότητας (ψυχογράμματα) και

 • Ψυχολογία μαζών και πολιτικά φαινόμενα μαζών.

 

 1. Διαστημικές εφαρμογές στην Εθνική Ασφάλεια:

 • Συστήματα στρατιωτικών δορυφόρων

 • Δόγμα διεθνών συνεργασιών και εθνικής διαστημικής πολιτικής  και

 • Κέντρο Ανάλυσης δεδομένων από δορυφόρο.

 

 1. Σύστημα Πολιτικής Προστασίας και βασικές κρατικές δομές        εκτάκτου ανάγκης:

 • Βασικές Κρατικές Υποδομές (ένας αριθμός Υπηρεσιών και Οργανισμών που είναι αναγκαίες (οι) για τη λειτουργία του κρατικού συστήματος  σε μια περίοδο σοβαρής και παρατεταμένης κρίσης, δίδοντας κύρια έμφαση σε ζητήματα αυτό-κατάρρευσης αυτών των υποδομών).

 • Κρίσιμα Δίκτυα (Δίκτυα που επιτρέπουν την συνοχή και την απρόσκοπτη λειτουργία της όλης χώρας και χωρίς τα οποία η χώρα θα χωριζόταν σε ανεξέλεγκτες και χωρίς συνοχή ομάδες περιοχών και σε λειτουργίες). Προφανώς η συνεργασία με τον Τομέα Τεχνολογικών Υπηρεσιών του Τμήματος Πόρων και Τεχνολογικών Υπηρεσιών, αποτελεί προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ.

 • Οι όποιες ενστάσεις ως προς τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του αίρονται με την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων και οργανωτικών παραμέτρων, με την υψηλής στάθμης στελέχωσή του, τη λειτουργία των υπηρεσιών και του ίδιου του Συμβουλίου στη βάση των «συγκοινωνούντων δοχείων», το μετακλητό ή μη των υπαλλήλων ( η αρχή της μετακλητότητας αποκλείει τις γραφειοκρατικές παθογένειες και συμπνέει με τον εκάστοτε πολιτικό παράγοντα και από την άλλη με εξαίρεση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, μπορεί να προβληθεί η μονιμότητα των κρατικών λειτουργών), ως εχέγγυο θεσμικής και επιχειρησιακής μακροβιότητας του οργάνου, η πληροφόρηση και λειτουργία του Συμβουλίου, μέσα από τα όρια και τις ιδιομορφίες των κρατικών  δικτύων και προσβασιμότητα αυτού σε όλες τις τράπεζες και υπηρεσίες πληροφοριών. ΝΙΚΟΣ Κ. ΔΕΝΙΟΖΟΣ Ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ. ε.α. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Πτυχιούχος Αμυντικών και Στρατηγικών Σπουδών Οικονομολόγος –Περιφερειολόγος  M.Sc. M.Sc. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων Υποψ. Διδάκτωρ Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ

 

 

http://www.defencenews.gr

Back to top button