breaking newsNEA TAΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝθρησκεια

Ο φόβος ως υπερ-εργαλείο χειρισμού των κοινωνιών…

ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τρισυπόστατος.

Ὑπάρχει ὁ ἀνώτερος ἐγκέφαλος (φλοιός) ὅπου διεκπεραιώνονται οἱ «λεπτές» λειτουργίες σκέψης καί αἰσθήματος, τό Βασίλειο τῆς Λογικῆς καί τοῦ Ἰδεαλισμοῦ.

Ὑπάρχει ὁ διάμεσος ἐγκέφαλος (μεσεγκέφαλος), τό κέντρο τῶν πιό ἁπλῶν νοητικῶν καί συναισθηματικῶν διεργασιῶν, τοῦ μίσους, τῆς ζήλειας, τῆς ἀγάπης, τῶν αἰσθήσεων καί τῶν αἰσθητηρίων.

Καί ὑπάρχει καί ὁ ἑρπετοειδής ἐγκέφαλος (προμήκης μυελός), ὅπου ὑπάρχουν οἱ ἀρχέγονοι αἰσθητήρες τῶν βασικῶν ἐνστίκτων, σέ ζωώδες ἐπίπεδο: γιά παράδειγμα ὁ συναγερμός τοῦ ὅποιου κινδύνου καί ὁ κτηνώδης φόβος, ἐδῶ ἑδράζονται καί ἀφετηριοποιοῦνται.

Τί σημαίνει «κτηνώδης φόβος»;...

Εἶναι ὁ φόβος πού νιώθει ὁ χοῖρος, ὅταν τόν κεντάει ὁ χοιροτρόφος μέ τήν ἡλεκτροφόρο ράβδο χειραγώγησης -καί μέσα στόν τρελλό του αὐτό φόβο, εἶναι πρόθυμος νά πάη ὅπου ὁ παντοδύναμος χοιροτρόφος-χειραγωγός τόν ὁδηγεῖ.

Ἀκόμη καί στό σφακτήριο…

Ἀναζητοῦσε ἡ Νέα Τάξη μετά μανίας, αὐτήν τήν πολυπόθητον ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟ ΡΑΒΔΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ, αὐτό τό παντοδύναμο ὑπερ-ἐργαλεῖο, πού θά τῆς ἔλυνε τά χέρια στήν καθοδήγηση τῶν κοινωνιῶν.

Προετοίμασε τό πεδίο, κατ᾽ ἀρχην ἀγελαιοποιώντας τίς κοινωνίες, ἐξαφανίζοντας τίς ἐθνικές, ἰδεολογικές, καί ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ διαφορές, ὥστε νά ἔχη ΜΙΑ καί ΕΝΙΑΙΑ μάζα νά κατευθύνη.

Πῶς τό κατάφερε; Ἐξαχρείωση τῶν ἠθῶν, κατακρημνισμός τῶν ἰδεῶν καί τῶν συμβόλων, οἰκουμενοποίηση τῆς θρησκείας, διασπορά τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, καθολική οἰκονομική κρίση, μέ ἕνα λόγο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.

Ἐν τέλει, εἶχε στά χέρια της τήν ΑΓΕΛΗ.

Ἔμενε τό ἡλεκτρικό ραβδί…

Αὐτόν ἀκριβῶς τόν ρόλο, ἦλθε νἀ ἐκπληρώση ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Sars-CoV19.

Κυττάξτε πῶς, ἀρχίζοντας ἀπό τόν ἀνώτερο ἐγκέφαλο τῶν ἀνθρώπων κατέστρεψε τόν ἰδεαλισμό, ἐν συνεχείᾳ προχωρώντας στόν μεσεγκέφαλο ἑνοποίησε τόν τρόπο σκέψης καί ἀντίδρασης καί τέλος, φθάνοντας στόν ἑρπετοειδή ἐγκέφαλο ἔθεσε σέ συναγερμό τόν κτηνώδη φόβο τῆς ἐπιβίωσης!

Πλέον ὡς γαλαντόμος καί πολύπειρος χοιροτρόφος, καθοδηγεῖ τήν ἀγέλη τῶν χοίρων, ὄπου θέλη, ὅπως θέλη: κιβωτισμένος περιορισμός, ἀποξένωση, ἀπέχθεια τοῦ πλησίον, αὑτάρεσκη περιχαράκωση, ἔλεγχος τοῦ χρήματος και τῶν ἀγαθῶν καί τέλος…

Σᾶς φύλαξα τό καλύτερο γιά τό τέλος…

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΕΙΝ!...

Τό καταλάβαμε καλά;

Ὄμορφα, βολικά, ἀναίμακτα, σάν νά γλιστρήσαμε μέσα σέ βαζελίνη, ξυπνήσαμε ἕνα πρωί τοῦ Μαρτίου 2020 καί εἴμαστε πλέον ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ!…

Εἴμαστε, ζοῦμε, σκεπτόμεθα, κινούμεθα, ΥΠΑΚΟΥΟΥΜΕ, ΣΑΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΚΕΝΤΩΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΙ!…

Καί μέσα σέ αὐτήν τήν γενική γουρουνοποίηση, ἐκδιώξαμε καί τόν Θεό, ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΗ, Τόν ἐκδιώξαμε στά Οὐράνια Δώματα, Τόν ἀπομονώσαμε, κλείσαμε τίς θύρες τῶν Ναῶν Του, γιά νά μήν μᾶς …κολλήση!…

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗ Ο ΘΕΟΣ, ΤΟΝ ΔΙΩΞΑΜΕ!!!

Καί μάλιστα μέ φαρδιά πλατειά τήν τζίφρα τῶν Κληρικῶν Του!…

Συνειδητοποιοῦμε τί κάναμε;…

Πάντοτε στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, τοὒ Ἔθνους μας, τοῦ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΣ!… 

Στίς στιγμές τῆς ἀνάγκης ΓΕΜΙΖΑΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΑΝ!…

Φιμώσαμε τήν μεσίτρια τοῦ Γένους τῶν Ἀνθρώπων, τήν Μάνα τήν Γλυκειά, τήν Παναγία μας, καθώς ἐσίγησαν ΑΠΑΙΣΙΑ οἱ Ναοί τά Παρασκευιάτικα δειλινά τῆς Τεσσαρακοστῆς, αὐτά τά δειλινά πού τόσο γλαφυρά ὕμνησε ὁ Παπαδιαμάντης μας, ἐσίγησαν οἱ Χαιρετισμοί τῆς ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ!…

Ἐσίγησε ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, τόν ὁποῖον οἱ πρόγονοί μας ἀφιέρωσαν στήν Παναγία μας… 

Πότε; Σέ στιγμή χαρᾶς;…

Ὄχι! Σέ στιγμή ἀπειλῆς, ὄχι τυχαίας ἀπειλῆς, ἀλλά θανάτου πικροῦ, ὄχι τοῦ  πιθανολογούμενου κατά ποσοστό 2% (…) ἀλλά, τοῦ ΒΕΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (πνευματικού θανάτου της ψυχής)!…

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;…

“Μεγαλύτερη πράξη εὐθύνης αὐτήν τήν στιγμή, εἶναι ἡ Προσευχή!

Διότι μόνο μιά ἀνώτερη δύναμη, μπορεῖ νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τό κακόηθες μελάνωμα τῆς Νέας Τάξης καί τά παράγωγα αὐτῆς, μικρόβια, ἰούς, μολύνσεις, λοιμώξεις, ἐπιδημίες καί ὅ,τι ἄλλο συνιστᾶ τήν ἡλεκτροφόρο ράβδο χειραγώγησής τους!

Μόνον ὁ Θεός, μπορεῖ νά παρηγορήση, νά προστατεύση καί ἐν τέλει νά θεραπεύση!

Αὐτόν τόν Θεόν τόν Μέγα, τόν Ἱατρό καί Ἐλεήμονα, δέν θά τόν βγάλω ἀπό τήν ζωή μου οὔτε καί θά Τοῦ κλείσω τίς πόρτες, γιά ὅσο ζῶ καί ἀναπνέω, ὅσους ἐπιδέξιους φετφάδες (*φετφάς= διάταγμα) καί ἄν μοῦ παρουσιάσουν, ἈΜΗΝ!…”

~ πατήρ Πορφύριος Αλεξάνδρου
https://logosfotos.blogspot.com/

Related Articles