breaking newsNEA TAΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ψηφιακὴ παρακολούθηση κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα ὡς ἀπάντηση στὴν πανδημία;

Σὲ πρόσφατο ἄρθρο του στοὺς Financial Times (20/03/2020) μὲ τίτλο «Ὁ κόσμος μετὰ τὸν κορωνοϊὸ» ὁ ὑπερπροβεβλημένος παγκοσμίως Ἰσραηλινὸς Καθηγητὴς Ἱστορίας Yuval Noah Harari ἔρχεται νὰ συμπληρώσει τὰ ὅσα πρὸ ἡμερῶν εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας σχετικὰ μὲ τὴν δήλωση τοῦ Bill Gates περὶ ψηφιακῆς πιστοποίησης (δεῖτε ΕΔΩ) γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ παγκοσμίως!

 

 

Προλογικὰ ἐπισημαίνουμε ὅτι ὁ Harari τὰ τελευταία χρόνια χαίρει ἰδιαίτερης ἐκτίμησης ἀπὸ μέσα ἐνημέρωσης παγκοσμίου ἐμβέλειας, συμμετέχει στὰ πιὸ ξακουστὰ fora διεθνῶς καὶ θεωρεῖται ἀπὸ «συστημικὲς» φωνὲς ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους διανοητὲς τοῦ 21ου αἰώνα. Ὁ ἴδιος δημοσίως ἔχει δηλώσει ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος ἐνῶ τὰ πολυδιαφημισμένα βιβλία του ἔχουν μεταφραστεῖ σὲ δεκάδες γλῶσσες.

Σὲ αὐτὰ μιλᾶ ἐπισταμένως γιὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα, τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη, τὶς πέμπτης γενιᾶς τεχνολογίες ἐπικοινωνιῶν (5G) καὶ τὸ διαδίκτυο τῶν πραγμάτων ὡς τεχνολογίες ποὺ θὰ κατακλύσουν τὴν ζωή μας τὰ ἑπόμενα χρόνια. Στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὑπερπροβάλλεται ἀπὸ συγκριμένα ΜΜΕ καὶ οἱ ἰδέες τοῦ ἀναπαράγονται πάλιν καὶ πολλάκις ἀπὸ πλείστους «πνευματικοὺς» ἀνθρώπους τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χώρου. 

Στὸ ἐν λόγω ἄρθρο τοῦ ὁ Καθηγητὴς Ἱστορίας ἀναλύει δύο βασικές…του σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀνακατατάξεις ποὺ συμβαίνουν σὲ κράτη καὶ κοινωνίες λόγω κορωνοϊού:

α) τὴν ψηφιακὴ βιομετρικὴ παρακολούθηση ὅλων τῶν πολιτῶν μὲ εἰδικὲς ὑποδόριες συσκευὲς (chip;;;) καὶ

β) τὴν ἐνίσχυση ἑνὸς διεθνοῦς ἑνοποιημένου σχεδιασμοῦ γιὰ ταχύτατες καὶ ἀποτελεσματικὲς διαδικασίες ἀντιμετώπισης κρίσεων.

Ἀρχικά, ἐπισημαίνει ὅτι μέτρα ποὺ τώρα λαμβάνονται προσωρινὰ ἀπὸ τὰ κράτη θὰ γίνουν μελλοντικὰ μόνιμο τμῆμα τῆς καθημερινότητάς μας καθὼς εἶναι στὴν φύση τῶν καταστάσεων ἀνάγκης νὰ ἐπιταχύνουν τὶς ἐξελίξεις καὶ ἀποφάσεις μεγάλης σημασίας ποὺ θὰ χρειαζόταν πολύχρονες διαβουλεύσεις λαμβάνονται πλέον σὲ λίγες ὧρες.

Σήμερα οἱ κυβερνήσεις μὲ τὴν χρήση πανταχοῦ παρόντων αἰσθητήρων καὶ πανίσχυρων ἀλγορίθμων μποροῦν νὰ κατοπτεύουν ψηφιακὰ τὶς κοινωνίες. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν Κίνα χρησιμοποιοῦνται πρωτοφανεῖς καὶ ἐξαιρετικὰ διεισδυτικὲς τεχνολογίες ὥστε νὰ δίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὴν θερμοκρασία σώματος καὶ τὴν ἐν γένει κατάσταση ὑγείας τῶν πολιτῶν καθὼς καὶ τὴν ἐποπτεία τῆς ἰχνηλάτησης τῶν ἐπαφῶν κάθε πολίτη.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὸ Ἰσραὴλ ἡ ψηφιακὴ παρακολούθηση εἶναι πρωτόγνωρα ἐκτεταμένη μὲ τὴν χρήση τεχνολογιῶν ποὺ συνήθως ἐνεργοποιοῦνται ἀπὸ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ παρακολούθηση τρομοκρατῶν!

Ο Harari, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραδείγματα τῆς Κίνας καὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἐπισημαίνει ὅτι ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια κυβερνήσεις ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ ἐταιρίες χρησιμοποιοῦν ὑπεσύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης γιὰ τὸν ἐντοπισμό, ἔλεγχο καὶ χειραγώγη τῶν ἀνθρώπων μόνο ποὺ τώρα λόγω τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ θὰ ὑπάρξει μία ἀξιοσημείωση ἀλλαγή: περνᾶμε ἀπὸ τὴν ἐκτὸς σώματος παρακολούθηση στὴν κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα παρακολούθηση!

Παραδείγματος χάρην, μέχρι τώρα μποροῦσε ἡ κυβέρνηση κάθε κράτους νὰ παρακολουθήσει τί ἀκριβῶς «κλίκαρε» τὸ δάκτυλό μας στὴν ὀθόνη ἁφῆς τοῦ «ἔξυπνου» τηλεφώνου μας. Στὴν μετὰ τὸν κορωνοϊὸ ἐποχὴ ὁ Harari ἐπισημαίνει ὄτι το ἐνδιαφέρον τῶν κυβερνήσεων θὰ ἑστιαστεῖ ἀλλοῦ: στὴν ψηφιακὴ καταγραφὴ τῆς θερμοκρασίας τοῦ δακτύλου καὶ τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα.

Στὴ συνέχεια, ἀναφέρεται στὸ μελλοντικὸ σενάριο τὸ ὁποῖο θέλει ἡ κυβέρνηση νὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ κάθε πολίτη νὰ φορᾶ βιομετρικὸ βραχιόλι, τὸ ὁποῖο θὰ καταγράφει ψηφιακὰ τὴν θερμοκρασία τοῦ σώματος καὶ τὸν καρδιακὸ παλμὸ σὲ εἰσοσιτετράωρη βάση.

Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα θὰ συλλέγονται καὶ θὰ ἀναλύονται μὲ ἀλγορίθμους, ὥστε νὰ ἐξάγονται συμπεράσματα γιὰ τὸ ἂν ὁ πολίτης εἶναι ἄρρωστος πρὶν ἀκόμα τὸ καταλάβει ὁ ἴδιος ἐνῶ θὰ καταγράφεται ὁ τόπος μετακίνησης καὶ οἱ ἐπαφὲς μὲ ἄλλους ἀνθρώπους. Με βάση αὐτὰ τὰ ἀποθηκευμένα δεδομένα (θερμοκρασία σώματος, πίεση, καρδιακὸς παλμὸς) μπορεῖ μὲ μεγάλη εὐκολία νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα γιὰ τὰ βιούμενα συναισθήματα ἢ καταστάσεις ὅπως γιὰ τὸ πότε κάποιος γελᾶ, κλαίει, θυμώνει, ἔχει πυρετὸ ἢ βήχει!

Ἀκολούθως, προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα κάποιων ὅτι μία τόσο ἐκτεταμένη βιομετρικὴ κατόπτευση θὰ ἀποτελεῖ μόνον προσωρινὸ μέτρο στὸ πλαίσιο μέτρων ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ θὰ παύσει νὰ ἰσχύει κάποια στιγμὴ ὅταν παρέλθει ἡ κατάσταση ἀνάγκης. Ἀλλὰ ὁ καθηγητὴς ὑποστηρίζει ὅτι τὰ προσωρινὰ μέτρα ἔχουν μία κακὴ συνήθεια νὰ διαρκοῦν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὶς καταστάσεις ἀνάγκης, ἰδιαίτερα στὶς περιπτώσεις ὅταν ὑπάρχει στὸν ὁρίζοντα μία ἐνδεχόμενη μελλοντικὴ ἔκτακτη ἀνάγκη.

Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι ἀντίθετος στὴν χρήση ὅλων αὐτῶν τῶν τεχνολογιῶν (“I am all in favour of monitoring my body temperature and blood pressure”) ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἐνισχύεται ὁ ρόλος τῶν κυβερνήσεων (σχόλιο: εἶναι ποτὲ αὐτὸ δυνατόν; Ἡ μαζικὴ σώρευση ἀπὸ τὰ κράτη δὲν τὰ ἐνισχύει καὶ δὲν ἀλλάζει τὶς ἰσορροπίες στὴ σχέση κράτους-πολίτη;).

Καὶ συνεχίζει ὅτι ἂν καταγράφονταν ψηφιακὰ ἐπὶ 24ωρου βάσης ἡ ὑγεία του θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγξει καλύτερα τὴν συμπεριφορά του γιὰ τὴν προστασία τῶν συμπολιτῶν του καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγξει ἂν κυβέρνησή του τοῦ λέει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς πολιτικὲς ποῦ ἀκολουθοῦνται (;;;). Κατὰ τὴν ἄποψή του ἡ πλήρης ψηφιακῆς καταγραφὴ τῶν σωματικῶν μας λειτουργιῶν ἀποτελεῖ τὸν μοναδικὸ δρόμο γιὰ τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας (;;;) καὶ τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν.

Κοντὰ σὲ ὅλα τὰ ἀνωτέρω τὸ ἄρθρο τοῦ Harari καταλήγει μὲ τὴν πρόταση τοῦ ἴδιου γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς παγκόσμιου συνεκτικοῦ καὶ ἑνοποιημένου σχεδίου ἀντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Θεωρεῖ ὅτι τὸ δίλημμα θὰ εἶναι μεταξὺ «ἐθνικιστικῆς ἀπομόνωσης» καὶ «παγκόσμιας ἀλληλεγγύης» προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἔκτακτες περιστάσεις ὅπως μία οἰκονομικὴ κατάρρευση ἢ μία ἐπιδημία!

Αὐτὴ τὴν παγκόσμια συνεργασία τὴν προτείνει κυρίως στὸ πεδίο τῆς διεθνοῦς ροῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τῶν πληροφοριῶν μεταξὺ τῶν κρατῶν βασισμένη στὸ «πνεῦμα τῆς παγκόσμιας συνεργασίας καὶ ἐμπιστοσύνης»! Ἐπιπλέον, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ διεθνὴς συνεργασία πρέπει νὰ ἐνισχυθεῖ στὸν χῶρο τῆς οἰκονομίας καθὼς θεωρεῖ ὅτι οἱ ἀνεξάρτητες οἰκονομικὲς πολιτικὲς τῶν ἐθνῶν-κρατῶν θὰ προκαλέσουν χάος καὶ θὰ βαθύνουν τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση!

Ἐπιλογικὰ λέει ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ τρέχουσα παγκόσμια ἐπιδημία θὰ βοηθήσει τὴν ἀνθρωπότητα νὰ ἀντιληφθεῖ τὸν ὀξὺ κίνδυνο ποὺ προκαλεῖ ἡ διαίρεση τῆς παγκόσμιας κοινότητας. Ἂν ἐπιλέξουμε τὴν παγκόσμια ἀλληλεγγύη θὰ βγοῦμε κερδισμένοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀλλὰ κι ἀπὸ μελλοντικὲς ἐπιδημίες καὶ κρίσεις ποὺ πιθανότατα ἀπειλήσουν τὴν ἀνθρωπότητα τὸν 21ο αἰώνα.

Έχετε ἀκόμα ἀμφιβολία γιὰ τὸ τί συμβαίνει μὲ πρόσχημα τὸν κορωνοϊό;; Οἱ ἴδιοι οἱ ἰνστρούχτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς τὸ ὁμολογοῦν: ἐπιζητοῦν τὴν ψηφιακὴ κατόπτευση κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα γιὰ ὅλους τους πολίτες παγκοσμίως καὶ ἐνίσχυση τῶν ἑνιαίων διαδικασιῶν παγκόσμιας διακυβέρνησης!

Τὸν τελευταῖο λόγο ὅμως τόν ἔχει ὁ Θεός! Μὲ θερμὴ Πίστη καὶ Ἐλπίδα σ’ Αὐτὸν θὰ ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία!

enromiosini

 

 

 

Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOAXES’‘ (βίντεο)

Γνωρίζαμε τον άτιμο ρόλο των ελληνικών Hoaxes, αλλά επειδή τελευταία οι παρεμβάσεις τους στο φβ, (και εμείς θύματα), έχουν πληθύνει, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία να κρύβεται η αλήθεια και να αποκομίζεται ο κόσμος, αποφασίσαμε να βγάλουμε την εκπομπή που είχε κάνει ο ίδιος ο γνωστός δημοσιογράφος Ν Χατζηνικολάου, που αποκαλύπτει τον ύποπτο και πονηρό ρόλο τους.
«Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις στις οποίες προχώρησαν ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Λευτέρης Κρέτσος και ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου και εκδότη στον Real FM»

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

 

Related Articles