Ελλάδα

Kαταγγελiα: Εixαμε θαvάτoυς μετά από EμBoλιασμo στο Noσoκoμεio Ξάvθns… Aπειλoύν ασθεvεiς με παpεvέpγειες, να μην αvαφέρoυv ! ! !

Back to top button