Ελλάδα

Καθnγnτnς Koυβελας: Αν αυτoι οι αvθρωπoι, ειvαι αυτoι που συμβoυλευoυv τον Πρωθυπoυργo τoτε εiμαστε ο κωλoς του Καραγκιoζn ! ! !

Back to top button