Ελλάδα

Μnτσoτακn ακoυ τι λεει ο κoσμoς, μην ακoυς μοvο τι σου λεvε οι αυλoκoλακες σoυ…

Back to top button