breaking newsΔιεθνήΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διέρρευσε η κρίσιμη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Pfizer για τα εμβόλια

Αυτή φαίνεται να είναι γνήσια, αλλά δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα

Pfizer: Ιταλοί ακτιβιστές μου έστειλαν την υπογεγραμμένη εκ προοιμίου συμφωνία αγοράς (APA) του Νοεμβρίου του 2020 μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των Pfizer/BioNTech. Αυτή φαίνεται να είναι γνήσια, αλλά δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Του Ρόμπερτ Μαλόουν

Το συμβόλαιο 59 σελίδων και οι 45 σελίδες των συνημμένων βρίσκονται εδώ:

Λόγω του τεράστιου όγκου πληροφοριών σε αυτό το έγγραφο, δεν πρόκειται να προσπαθήσω να τις αναλύσω όλες σήμερα. Στην πραγματικότητα, ελπίζω ότι οι αναγνώστες μου, άλλοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και αναλυτές θα βοηθήσουν σε αυτό το έργο.

Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο υπεύθυνα – δεν έχω αλλάξει τίποτα σε αυτό.

Αντί να προσπαθήσετε να αναδημιουργήσετε αυτό που περιέχεται στο έγγραφο, διαβάστε μόνοι σας. Με την πάροδο του χρόνου, να περιμένετε περισσότερη ανάλυση…

Το συμβόλαιο 59 σελίδων και οι 45 σελίδες των συνημμένων βρίσκονται εδώ:

Παρατίθεται κείμενο απευθείας από τη Συμφωνία:

1.1.1 Ποιοτικές δοκιμές και έλεγχοι

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί όλες τις δοκιμές συγκράτησης χύδην, τις δοκιμές κατασκευής, την επικύρωση (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επικύρωσης μεθόδου, διαδικασίας και εξοπλισμού καθαρισμού), την πρώτη ύλη, τη διαδικασία παραγωγής, το χύμα τελικό προϊόν και τη σταθερότητα (χημικές ή μικροβιακές) δοκιμές ή έλεγχοι που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας του Προϊόντος και δοκιμές ή έλεγχοι που απαιτούνται από τις Προδιαγραφές και την Καλή Κατασκευή

11.6.4 Περιορισμοί ευθύνης

(i) Λαμβάνοντας υπόψη την άνευ προηγουμένου φύση της τρέχουσας κατάστασης της COVID-19 και τις εξαιρετικές συνθήκες υπό τις οποίες θα παραδοθεί το Εμβόλιο, τα μέρη συμφωνούν ρητά ότι ο Ανάδοχος και οι Συνεργάτες του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, εκτός από αποδεδειγμένες ζημιές που υποβάλλονται από την Επιτροπή ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ως άμεση συνέπεια παραβίασης των υποχρεώσεών του από τον Ανάδοχο ή τις θυγατρικές του δυνάμει της παρούσας ΑPA ή ενός Έντυπου Παραγγελίας Εμβολίου και ότι ο Ανάδοχος και οι θυγατρικές του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για καθυστερημένες παραδόσεις (με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Αναδόχου να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες εύλογες προσπάθειες όπως περιέχεται στο άρθρο 1.6.3), απώλεια εσόδων, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κέρδους, απώλεια υπεραξίας, ζημίες φήμης, ζημίες από οικονομική διαταραχή ή κόστος εναλλακτικής προμήθειας.

11.6.4 Χωρίς περιορισμό ευθύνης

(i) Τίποτα σε αυτήν την APA δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε μέρους για:

(α) εσκεμμένη πρόθεση, απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση·

(β) οποιαδήποτε παραβίαση του άρθρου 11.9 (Εμπιστευτικότητα).

(1.12.1) Η Επιτροπή, εξ ονόματος των Συμμετεχόντων Κρατών Μελών, δηλώνει ότι η χρήση των Εμβολίων που παράγονται στο πλαίσιο της παρούσας APA θα γίνει υπό συνθήκες επιδημίας που απαιτούν τέτοια χρήση και ότι η χορήγηση των Εμβολίων θα πραγματοποιείται επομένως υπό την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, κάθε Συμμετέχον Κράτος Μέλος θα αποζημιώσει και θα κρατήσει αβλαβή τον Ανάδοχο, τις Θυγατρικές του, τους υπεργολάβους, τους δικαιοπάροχους και τους υπεράδειους, και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και άλλους αντιπροσώπους και εκπροσώπους του καθενός (μαζί, τα «Αποζημιωμένα Πρόσωπα») από και έναντι όλων των υποχρεώσεων που αναλήφθηκανδιακανονισμών σύμφωνα με το άρθρο 1.12.6 και εύλογων άμεσων εξωτερικών νομικών δαπανών που προέκυψαν για την υπεράσπιση αξιώσεων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου και άλλων εξόδων) που σχετίζονται με βλάβες, ζημίες και απώλειες όπως ορίζονται στο άρθρο 1.12.2 (μαζί, οι “Απώλειες”) που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και την εγκατάσταση των Εμβολίων στη δικαιοδοσία του εν λόγω Συμμετέχοντος Κράτους Μέλους.

1.12.8 Τα μέρη συμφωνούν ρητά ότι:

(i) τυχόν εγγυήσεις που δίνονται από τον Ανάδοχο, ρητές ή σιωπηρές, βάσει της παρούσας APA όσον αφορά τη συμμόρφωση με την Oρθή Kατασκευαστική Πρακτική ή τη συμμόρφωση του Προϊόντος με τις προδιαγραφές δεν θίγουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 1.12, που ισχύουν ανεξάρτητα από αυτές τις εγγυήσεις και υπερισχύουν αυτών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε (διεκδικούμενης) παραβίασης αυτής της εγγύησης· και

ένα συμμετέχον κράτος μέλος δεν έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή/και να μην εκπληρώσει με άλλο τρόπο τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας ρήτρας

εκτός εάν το συμμετέχον κράτος μέλος προσκομίσει εύλογα αποδεικτικά στοιχεία ότι ισχύει μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 1.12.1 σημεία i) και ii) και το θέμα τίθεται για επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 1.13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ill: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Γερμανία Γαλλία Ιταλία Ισπανία Αυστρία Ελλάδα Κύπρος Μάλτα Δανία Σουηδία Φινλανδία Ιρλανδία Πορτογαλία Βέλγιο Λουξεμβούργο Ολλανδία Πολωνία Ρουμανία Βουλγαρία Σλοβενία Κροατία, Τσεχία Ουγγαρία Σλοβακία Λιθουανία Λετονία Εσθονία

Prime News

Back to top button