Διεθνή

Το σώμα κάτοψη του ναού ή νου… (μια άλλη προοπτική του σώματος για μια πνευματική αναστήλωση)

Το σώμα κάτοψη του ναού ή νου……

(μια άλλη προοπτική του σώματος για μια πνευματική αναστήλωση)

όταν το σώμα καθίσταται ναός του Θεού……

ο θόλος είναι ο νους όπου εγγράφεται ο Παντοκράτορας

η αγκαλιά, η κόγχη της Πλατυτέρας

στο τέμπλο των οφθαλμών προβάλλονται οι τοιχογραφίες της βασιλείας των ουρανών

η καρδιά το ασίγαστο κωδωνοστάσιο που καλεί ανεκλάλητα τη Θεότητα

οι πνεύμονες το εύοσμο θυμίαμα

ο λόγος η πύλη του πνεύματος

τα σπλάχνα θρόνος του Πολυέλεου

το σώμα κάτοψη του ναού ή νου

τύμπανο, το πρόσωπο τομή

τα χέρια κλίτη του Παρακλήτου

Ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος

οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν

μια άλλη προοπτική του σώματος για μια πνευματική αναστήλωση

dimpenews.com

Back to top button