breaking newsθρησκεια

Ανατροπή Προτεσταντικού ψευδοεπιχειρήματος για την Αειπαρθενία της Θεοτόκου

Χρήστος Σαλταούρας

Οι αιρετικοί Προτεστάντες αρνούνται όπως είναι γνωστό την Αειπαρθενία της Θεοτόκου. Όταν τους παραθέτουμε τα βιβλικά εδάφια που αποδεικνύουν ότι η Θεοτόκος δεν έκανε άλλα παιδιά μετά τον Ιησού τότε καταφεύγουν στο εξής επιχείρημα:
Λέγουν οι Προτεστάντες ότι ακόμα και αν η Μητέρα του Ιησού δεν απέκτησε άλλα τέκνα, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να την αναγνωρίζουμε ως Αειπάρθενο διότι με τον τοκετό του Ιησού έσπασε ο παρθενικός της υμένας και δεν είναι πλέον Παρθένος !
Μάλιστα για να γίνουν περισσότερο πιστευτοί παραθέτουν το εξής Βιβλικό χωρίο :
«Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν» Λουκάς 2:22-24

Ορίστε ! Λέγουν. Η Μητέρα του Ιησού ανέβηκε στον Ναό για να καθαριστεί επειδή ο νεογέννητος Ιησούς διήνοιξε την μήτρα της !
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι η Θεοτόκος δεν απέκτησε άλλα τέκνα εκτός του Ιησού και ότι είναι Παρθένος ΠΡΟ του τόκου ΚΑΤΑ τον τόκο και ΜΕΤΑ τον τόκο δηλαδή ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ.
«Φυλάξας τὰ σήμαντρα σῷα Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ τάφου, ὁ τὰς κλεῖς τῆς Παρθένου μὴ λυμηνάμενος ἐν τῷ τόκῳ σου» Ορθόδοξος ύμνος.
Ο Χριστός όταν γεννήθηκε, θαυματουργικώς εξήλθε από την αγνή μήτρα της Θεοτόκου χωρίς να πειράξει την παρθενία της. Όπως θαυματουργικώς εξήλθε εν σώματι από τον τάφο χωρίς να σπάσει τις σφραγίδες του μνήματος. Επίσης ο αναστημένος Ιησούς με κλειστές τις πόρτες εισήλθε στο δωμάτιο που ήταν συγκεντρωμένοι οι Μαθητές.«καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος» Ματθαίος 28:2-6.
«Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. 20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον» Ιωάννης 20:19

Όταν μετακινήθηκε ο λίθος, ο Ιησούς είχε ήδη αναστηθεί και είχε βγει από το μνήμα. Οι στρατιώτες φύλαγαν άδειο τάφο !
ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ
Σε αυτό συμφωνούν οι Προτεστάντες με τους Ορθοδόξους. Η Θεοτόκος προ του τόκου είναι Παρθένος.
«καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν» Ματθαίος 1:25.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΟ

«Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν» Λουκάς 2:22-24

Το επίμαχο χωρίο ΔΕΝ λέγει ότι ο Ιησούς διήνοιξε την μήτρα της Θεοτόκου. Το εδάφιο αναφέρει τι προβλέπει ο Νόμος ΓΕΝΙΚΑ για τα διανοίγοντα μήτρα τέκνα. Άλλωστε το χωρίο σαφώς αναφέρεται σε καθαρισμό και των δύο (Ιωσήφ- Μαρίας) μετά την γέννηση του Ιησού – «ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν»- ενώ είναι γνωστό ότι ο Ιωσήφ δεν είχε συμμετοχή στην εγκυμοσύνη της Θεοτόκου ! Όπως λοιπόν η αναφορά της Γραφής σε καθαρισμό του Ιωσήφ δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι είχε συμμετοχή στην γέννηση του Ιησού… έτσι και η γενική αναφορά σε «πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν» δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι ο Ιησούς διήνοιξε την μήτρα της Θεοτόκου !
Λουκάς 3:3 :«καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και Πρόδρομος έκανε «βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» και όμως ο αναμάρτητος Ιησούς ως γνωστόν εβαπτίσθη!!!
Τι σημαίνει αυτό ; Ότι ο Ιησούς ήταν αμαρτωλός ; Ασφαλώς όχι…
Έτσι λοιπόν… δεν ήταν ακάθαρτη η γέννησή του ούτε άνοιξε την μήτρα της Θεοτόκου επειδή έκαναν την εν λόγω τελετουργία.

Γαλάτας 4:4-5 «ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν».
Επειδή ο Ιησούς εγένετο «ὑπὸ νόμον» γι’αυτό οι γονείς του «ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν» και όχι διότι διήνοιξε την μήτρα της Θεοτόκου ή διότι ο Ιωσήφ και η Μαρία είχαν και ανάγκη καθαρισμού !

Ο θαυματουργικός τόκος της Θεοτόκου επειδή ακριβώς ήταν θαυματουργικός, δεν ήταν ακάθαρτος όπως ένας συνήθης τοκετός. Και ο Ιωσήφ επαναλαμβάνουμε δεν είχε συμμετοχή στην εγκυμοσύνη.

Η Μητέρα του Ιησού Χριστού είναι ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΟ. Πολύ ωραία την προεικονίζει ο Ιεζεκιήλ στο χωρίο 44:1-2 «Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά ανατολάς, και αύτη ην κεκλεισμένη. και είπε Κύριος προς με, η πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται, ουκ ανοιχθήσεται, και ουδείς μη διέλθη δι’ αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι’ αυτής, και έσται κεκλεισμένη».
Ο Προφήτης αφού επί μακρόν περιγράφει έναν θαυμάσιο αλλά νοητό Ναό – την Εκκλησία – κατόπιν αναφέρει μία ΠΥΛΗ για την οποία ο Κύριος λέγει: «η πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται, ουκ ανοιχθήσεται, και ουδείς μη διέλθη δι’ αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι’ αυτής, και έσται κεκλεισμένη».
Η ερμηνεία της Εκκλησίας που είναι «στύλος και εδραίωμα της Αληθείας» – Α’ Τιμ. 3:15 – είναι ότι πρόκειται για την ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ.

Ο Γιαχβέ πέρασε μέσα από την Θεοτόκο χωρίς να βλάψει την Παρθενία της.
Θεωρείτε αυθαίρετη αιρετικοί την ερμηνεία του χωρίου ;;; ΑΚΟΥΜΕ την ΔΙΚΗ ΣΑΣ ερμηνεία…
Ο Θεός ως Πνεύμα δεν έχει λόγο να περνά από κλειστές υλικές πόρτες. Μήπως ο Θεός δεν μπορεί να περάσει από τοίχους και πρέπει να πάει από την πόρτα ;;; Ο Ναός λοιπόν μέρος του οποίου είναι η ΠΥΛΗ ΔΕΝ είναι Υλικός. Είναι η Εκκλησία.
Ο Σαρκωμένος Θεός – ο Ιησούς – δεν πέρασε ποτέ (μάλιστα ΜΟΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ) την ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΠΥΛΗ κανενός Ναού ούτε του Σολομώντα. Το δωμάτιο(και όχι Ναός) που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές μετά την Ανάσταση του Ιησού δεν ήταν όπως περιγράφεται ο Ναός στον Ιεζεκιήλ. Άλλωστε από το δωμάτιο των Μαθητών και την πόρτα του, ΠΟΛΛΟΙ πέρασαν και οι ίδιοι οι μαθητές . Η Πόρτα δεν ήταν κλειστή…
Μερικοί ΝΟΣΗΡΟΙ τύποι, ισχυρίζονται ότι η προφητεία αυτή του Ιεζεκιήλ δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί!

Προκειμένου να μην δεχτούν την ερμηνεία της Ορθοδοξίας και πιεζόμενοι να δώσουν απάντηση για να μην φανούν ότι φιμώθηκαν, λέγουν ότι αυτή η προφητεία θα εκπληρωθεί δήθεν στην Δεύτερη Παρουσία του Χριστού ! Λένε ότι ο Χριστός θα μπει από μία κλειστή πόρτα του Ναού του Σολομώντος που θα έχει ξαναχτιστεί… Δεν εξηγούν βέβαια γιατί οι Εβραίοι που θα τον ξαναχτίσουν και θα υποδεχτούν ως Μεσσία τον Αντίχριστο θα άφηναν μία κλειστή Πύλη χωρίς να περάσει κανείς από αυτήν !!!

Άλλωστε ο Ιησούς όταν θα ξαναέλθει τότε «Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, εν ή ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθήσονται, και γη και τα εν αυτη έργα κατακαήσεται. Τούτων ουν πάντων λυομένων ποταπούς δεί υπάρχειν υμάς εν αγίαις αναστροφαίς και ευσεβείαις» Β’ Πέτρου 3:10-11.
Ενώ δηλαδή όταν έρθει ο Ιησούς όλη η Κτίση ανακαινίζεται με δραματικό τρόπο και το σχήμα του κόσμου παράγει, οι ΝΟΣΗΡΟΙ τύποι περιμένουν να ευρεθεί υλική κλεισμένη πύλη από την οποία θα περάσει για άγνωστο λόγο ο Ιησούς!!!Η Γραφή είναι σαφέστατη : «τούτο γαρ υμίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου […] ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα» Α’ Θεσσαλονικείς 4:15-17.

Κατά την Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Κύριος ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΣΤΗ ΓΗ , θα συναντήσει τους αρπαζόμενους πιστούς ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ – «εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα». Αφού λοιπόν δεν θα πατήσει ο Χριστός στην γη όταν κατέβει, από ΠΟΙΑ υλική πόρτα θα περάσει και σε ΠΟΙΟΝ υλικό Ναό θα εισέλθει όπως αφρόνως διδάσκουν οι διάφοροι αιρετικοί;;; Άλλωστε αν ο Χριστός πατούσε στην γη γιατί οι Πιστοί να αρπαχθούν για να τον συναντήσουν στον ουρανό; Φυσικά ο Χριστός δεν θα πατήσει στην γη «Τούτων ουν πάντων λυομένων».

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΟ

Παροιμίες 4:3 (Εβραϊκό) «Διότι και εγώ εστάθην υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου».
Το Πρόσωπο που ομιλεί στο Παροιμίες 4:3 δεν είναι ο Σολομών διότι δεν ήταν ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του – Α’ Παραλειπομένων / Α’ Χρονικών 3:5 «και ούτοι ετέχθησαν αυτώ εν Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν και Σαλωμών, τέσσαρες τη Βηρσαβεέ θυγατρί Αμιήλ».
Στο εδάφιο Παροιμίες 4:3 ομιλεί ο Χριστός, η ενυπόστατη Σοφία του Θεού. Όπως και σε άλλα σημεία των Παροιμιών Π.χ.: Παροιμίες 8:27 (Ο’) «ηνίκα ητοίμαζε τον ουρανόν, συμπαρήμην αυτώ». Ασφαλώς ο Σολομών, ο συγγραφέας των Παροιμιών, δεν ήταν παρών στην δημιουργία του ουρανού! Ο Χριστός λοιπόν είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του.
Βλ. και μελέτη μας με τίτλο : Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΛΕΞΗ «ΓΙΑΧΙΔ»
Μερικοί επικαλούνται το εδάφιο Ψαλμός 68[69]:9-10 «απηλλοτριωμένος εγενήθην τοις αδελφοίς μου και ξένος τοις υιοίς της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με, και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ ‘ εμέ».
Ιδού, λέγουν, ο Ιησούς στην Παλαιά διαθήκη προφητεύει ότι θα γίνει ξένος στα αδέλφια του και ότι τα αδέλφια αυτά είναι παιδιά της μητέρας του!
Πρόκειται για καθαρό σόφισμα. Ο Ιησούς ποτέ δεν αποξενώθηκε από τα Νομικά του αδέλφια, δεν τα εγκατέλειψε ποτέ. Δεν αναφέρει πουθενά η Γραφή τέτοιο πράγμα ! Το ότι δεν πίστευαν στην αρχή τα Νομικά αδέλφια του δεν σημαίνει ότι υπήρξε αποξένωση.
Μάρκος 3:31-32 «έρχονται ουν η μήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού, και έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν και εκάθητο περί αυτόν όχλος· είπον δε αυτω· ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω ζητούσί σε».

Σύμφωνα με το εδάφιο Μάρκος 3:31-32 οι Νομικοί αδελφοί του Ιησού πριν πιστεύσουν σε αυτόν, τον αποζητούσαν ως Νομικό συγγενή μαζί με την σαρκική του Μητέρα δεν τον απέφευγαν !
Στο εδάφιο Ψαλμός 68[69]:9-10 ομιλεί ο Ψαλμωδός ο οποίος λέγει στο εδάφιο 6: «ὁ Θεός, σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβησαν». Ο Υιός του Θεού δεν είναι άφρων ούτε έχει αμαρτία καμία !

Λουκάς 1:26-34: «Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ, προς παρθένον ΜΕΜΝΗΣΤΕΥΜΕΝΗΝ ανδρί, ω όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυϊδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξίν. η δε ιδούσα διεταράχθη επί τω λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος. και είπεν ο άγγελος αυτη μη φοβού, Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεω. και ΙΔΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΤΕΞΗ ΥΙΟΝ, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. ούτος έσται μέγας και υιος υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτω Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυϊδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος. είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον, ΠΩΣ ΕΣΤΑΙ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟ, ΕΠΕΙ ΑΝΔΡΑ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΩ;»

Ο Άγγελος Γαβριήλ επισκέπτεται την ΜΕΜΝΗΣΤΕΥΜΕΝΗΝ Παρθένο και της λέγει ότι «ΙΔΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΚΑΙ ΤΕΞΗ ΥΙΟΝ». Τί πιο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ μια ΜΕΜΝΗΣΤΕΥΜΕΝΗ να αποκτήσει στο ΜΕΛΛΟΝ (ΣΥΛΛΗΨΗ / ΤΕΞΗ – μέλλοντες) Υιό ! Σωστά ; Σωστά, άλλα όχι για την ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ! Τί απαντά η Παναγία μητέρα του Ιησού ;;; Η Αειπάρθενος απαντά με την εξής ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΑΤΗ για ΜΕΜΝΗΣΤΕΥΜΕΝΗ ερώτηση : «ΠΩΣ ΕΣΤΑΙ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟ, ΕΠΕΙ ΑΝΔΡΑ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΩ;»!!! Ο Άγγελος ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ότι άνευ ανδρός θα έμενε έγκυος! ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΕΡΩΤΗΜΑ που αφήνει παγερά αδιάφορους τους αιρετικούς !!!

Η Αειπάρθενος δεν ρωτάει απλώς «ΠΩΣ ΕΣΤΑΙ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟ» σαν να μην είχε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ΑΛΛΑ ρωτά «ΠΩΣ ΕΣΤΑΙ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟ, ΕΠΕΙ ΑΝΔΡΑ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΩ;» ! Λες και ο Άγγελος της είπε ότι χωρίς σχέση με άνδρα θα έτικτε. Αυτό της το είπε ΜΕΤΑ όχι πριν ! Αν επρόκειτο λοιπόν η Παναγία να έχει σαρκικές σχέσεις με τον Ιωσήφ στο μέλλον, δεν θα είχε θέσει αυτό το ερώτημα ! Το ερώτημα της Θεοτόκου έχει αυτό το νόημα : Αφού δεν έχω σχέση σαρκική με άνδρα, ούτε στο μέλλον πρόκειται να έχω, ΠΩΣ θα μείνω έγκυος ;;; Αφού ΜΟΝΙΜΗ κατάσταση που με χαρακτηρίζει είναι η αποχή από σαρκική σχέση ΠΩΣ θα μείνω έγκυος ;;; – «ΑΝΔΡΑ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΩ»= μονίμως δεν σχετίζομαι με άνδρα. Η Θεοτόκος εμνηστεύθη τον Ιωσήφ για λόγους προστασίας και όχι για να έχει σαρκική μίξη με αυτόν- «ΠΩΣ ΕΣΤΑΙ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟ, ΕΠΕΙ ΑΝΔΡΑ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΩ;» Ο Πάνσοφος Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα ώστε να μνηστευθεί η Παρθένος προκειμένου να μην λιθοβοληθεί όταν θα έμενε έγκυος ασπόρως.

Επίσης η Γραφή λέγει : «Ιδού Η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν» Ματθαίος 1:23.
Δεν λέγει απλώς «Ιδού παρθένος» αλλά «Ιδού Η παρθένος» !
Το άρθρο Η μεταβάλει την λέξη Παρθένος σε ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ της Παναγίας. Τα Κύρια ονόματα εκφράζουν ΜΟΝΙΜΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ! «Ιδού Η παρθένος» Η μονίμως Παρθένος.
Παράδειγμα: Ωσηέ 1:6 «κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς, Οὐκ-ἠλεημένη»… Η Γραφή η ίδια ονομάζει ΟΝΟΜΑ την φράση «Οὐκ-ἠλεημένη» ενώ η λέξη ΗΛΕΗΜΕΝΗ μόνη της δεν είναι όνομα.

ΑΝ η Μητέρα του Ιησού είχε και άλλα παιδιά, γιατί ο Ιησούς ανέθεσε την φροντίδα της Μητέρας του στον Μαθητή του τον Ιωάννη ;;; Η Γραφή δεν λέει πουθενά ότι τα αναφερόμενα αδέλφια του Ιησού ότι δεν αγαπούσαν την μητέρα τους. Ούτε το γεγονός ότι δεν ήταν κάτω από τον Σταυρό δικαιολογεί αυτή την ανάθεση. Και σήμερα κάποιος που κάνει διαθήκη πριν τον θάνατο αναθέτει καθήκοντα σε απόντα πρόσωπα. Ο Ιησούς είναι Θεός Παντογνώστης ήξερε ότι ο Ιούδας και ο Ιάκωβος (οι Νομικοί αδελφοί του) θα πίστευαν μετά την Ανάσταση. Γιατί δεν ανέθεσε σε αυτούς την φροντίδα της Μητέρας του ;;;

«Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου» Ιούδας 1
Όταν συστήνεται ο Ιούδας γιατί δεν λέει ότι εκτός από αδελφός του Ιακώβου είναι και αδελφός του Ιησού ;;; Γιατί ήταν Νομικός και όχι σαρκικός αδελφός του Ιησού.
Η Μνηστεία σύμφωνα με το Ισραηλιτικό δίκαιο έληγε όταν ο άνδρας έπαιρνε στο σπίτι του την μνηστή του, όταν δηλαδή άρχιζε η συγκατοίκηση. Από εκείνη την στιγμή η Μνηστή ονομαζόνταν πλέον Σύζυγος και όχι Μνηστή. Η Αγία Γραφή όμως ονομάζει την ετοιμόγεννη Μητέρα του Ιησού ΜΕΜΝΗΣΤΕΥΜΕΝΗ – Λουκ2:5 παρόλο που ήδη προ μηνών είχε αρχίσει η συγκατοίκησή της με τον Ιωσήφ – Ματθαίος 1:20,24! «ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαυϊδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαυϊδ, απογράψασθαι συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτω γυναικί, ούση εγκύω» Λουκάς 2:4-5.
Δηλαδή η θεόπνευστη Γραφή μας πληροφορεί ότι η σχέση Μνηστείας της Θεοτόκου με τον Ιωσήφ συνεχίστηκε και μετά την συγκατοίκηση των δύο όταν θα έπρεπε να διακοπεί συμφώνως με το Ισραηλιτικό δίκαιο ! Η Μνηστεία διακόπτονταν με την έναρξη της συγκατοίκησης και όχι απαραιτήτως ταυτόχρονα με την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Δηλαδή την ημέρα που ο Μνήστωρ ελάμβανε την Μνηστή σπίτι του (οπότε αυτομάτως ονομαζόνταν Σύζυγος και όχι Μνηστή) ασχέτως αν για παράδειγμα λόγω εμμήνου ρύσεως ή αιφνίδιας ασθένειας δεν ερχόνταν άμεσα εκείνη την ημέρα σε σαρκική μίξη.
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΥ
Λουκάς 2:7 «και έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι».
Σύμφωνα με την αιρετική «λογική», αφού ο Ιησούς ονομάζεται ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ υιός της Μητέρας του, αυτό σημαίνει υποχρεωτικά ότι ακολουθούν και άλλα μικρότερα αδέλφια. Και ότι δήθεν ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ σημαίνει τον ΠΡΩΤΟ μιας ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΚΝΩΝ !
ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ:
ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ σύμφωνα με την Γραφή σημαίνει τον «διανοίγοντα μήτραν» ασχέτως αν ακολουθούν άλλα τέκνα:
Έξοδος 13:2,12 (Κείμενο Εβδομήκοντα)
«αγίασόν μοι παν πρωτότοκον πρωτογενές διανοίγον πάσαν μήτραν εν τοις υιοίς Ισραήλ από ανθρώπου έως κτήνους εμοί εστιν», «και αφελείς παν διανοίγον μήτραν, τα αρσενικά, τω Κυρίω».
Σύμφωνα με την «λογική» των αιρετικών, αφού Πρωτότοκο υποχρεωτικά ονομάζεται το ΜΗ ΜΟΝΟΓΕΝΕΣ, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός περίμενε τα ΔΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑ ΜΗΤΡΑ να παύσουν να είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗ και ΜΕΤΑ να αφιερωθούν σε αυτόν ;;;
ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ;;; Ερωτώ…Α’ Βασιλειών/ Α’ Σαμουήλ 6:7,14 (Κείμενο Εβδομήκοντα) «και νυν λάβετε και ποιήσατε άμαξαν καινήν και δύο βόας πρωτοτοκούσας άνευ των τέκνων και ζεύξατε τας βόας εν τη αμάξη και απαγάγετε τα τέκνα από όπισθεν αυτών εις οίκον», «και η άμαξα εισήλθεν εις αγρόν ‘Ωσηέ τον εν Βαιθσαμύς, και έστησαν εκεί παρ ‘ αυτη λίθον μέγαν και σχίζουσι τα ξύλα της αμάξης και τας βόας ανήνεγκαν εις ολοκαύτωσιν τω Κυρίω»
Οι αγελάδες ονομάζονται ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΥΣΕΣ (άρα τα τέκνα Πρωτότοκα) παρόλο που γέννησαν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ γιατί ολοκαυτώθηκαν ! (άρα τα τέκνα εκτός από Πρωτότοκα είναι και ΜΟΝΟΓΕΝΗ).
Αριθμοί 18:15-16 (Κείμενο Εβδομήκοντα) «και παν διανοίγον μήτραν από πάσης σαρκός, όσα προσφέρουσι Κυρίω από ανθρώπου έως κτήνους, σοί έσται, αλλ’ ή λύτροις λυτρωθήσεται τα πρωτότοκα των ανθρώπων, και τα ΠΡΩΤΟΤΟΚΑ των κτηνών των ακαθάρτων λυτρώση. και η λύτρωσις αυτού από ΜΗΝΙΑΙΟΥ, η συντίμησις πέντε σίκλων, κατά τον σίκλον τον άγιον, είκοσιν οβολοί εισι».

Το ηλικίας ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ διανοίγον μήτρα ονομάζεται ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ. Το ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ διανοίγον μήτρα – Πρωτότοκο δεν είναι και ΜΟΝΟΓΕΝΕΣ;;; Ασφαλώς και είναι και Μονογενές .
Ιωάννης 7:3-4 «είπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσι τα έργα σου α ποιείς, ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι. ει ταύτα ποιείς, φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω».

Το γεγονός ότι οι αδελφοί του Ιησού του ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ τι να πράξει συνηγορεί στην άποψη ότι ήταν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ηλικίας από αυτόν ! Εκείνη την εποχή τα μεγαλύτερα αδέλφια έκαναν υποδείξεις και μάλιστα ο Πρωτότοκος. Ο Πρωτότοκος δεν δέχονταν υποδείξεις από τα αδέλφια του.
Ο Ιησούς είναι ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ και ως Υιός του Θεού-Πατρός – Κολασσαείς 1:15 «ος εστιν εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως».
Πριν από την δημιουργία της Κτίσεως ετέχ

θη από τον Θεό-Πατέρα αχρόνως. Η Παναγία Μητέρα του τον εγέννησε εν χρόνω όχι πριν την δημιουργία της Κτίσης. Αυτό το τονίζω διότι υπάρχουν αιρετικοί, που στην προσπάθειά τους να αρνηθούν την αλήθεια ότι κάποιος που είναι Πρωτότοκος δύναται να είναι ΚΑΙ Μονογενής, ισχυρίζονται ότι η Γραφή ΔΕΝ ονομάζει τον Ιησού ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ ως Υιό του Θεού-Πατρός !!!
Η Γραφή λοιπόν ονομάζει τον Ιησού ως Υιό του Θεού-Πατρος ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ όπως είδαμε (Κολασσαείς 1:15) αλλά και ΜΟΝΟΓΕΝΗ :
«ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον, αλλ’ ίνα σωθή ο κόσμος δι’ αυτού. ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς υιού του Θεού» Ιωάννης 3:17-18.
ΑΤΟΠΟ λοιπόν το επιχείρημα των αιρετικών ότι ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ σημαίνει υποχρεωτικά ότι ακολουθούν άλλα τέκνα !
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΩΝ «ΑΔΕΛΦΩΝ»

Μάρκος 6:3 «ουχ ούτός εστιν ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; και ουκ εισίν αι αδελφαί αυτού ώδε προς ημάς;»

Ιωάννης 7:3-5 «είπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού· μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσι τα έργα σου α ποιείς· ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι. ει ταύτα ποιείς, φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω. ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν»

Οι αιρετικοί αφού παραθέτουν εδάφια σαν τα Μάρκος 6:3 και Ιωάννης 7:3-5 κάνουν την εξής δήλωση: Η Γραφή λέγουν, ομιλεί για ΑΔΕΛΦΙΑ του Ιησού. Αφού λοιπόν τα ΑΔΕΛΦΙΑ αυτά δεν είναι Πνευματικά αδέλφια διότι «ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν» και αφού ο Ιησούς δεν είναι σαρκικός υιός του Ιωσήφ, άρα τα αναφερόμενα ΑΔΕΛΦΙΑ του Ιησού είναι υποχρεωτικά σαρκικά αδέλφια από την μητέρα του την Μαρία και όχι ετεροθαλή αδέλφια του από τον Ιωσήφ! Ετεροθαλής είναι ο έχων κοινό τον ένα γονέα τουλάχιστον. Ο Ιησούς δεν είναι υιός του Ιωσήφ. Αν λοιπόν η Μαρία δεν έκανε άλλα παιδιά τότε πως ο Ιησούς έχει αδέλφια μη πνευματικά δηλαδή σαρκικά χωρίς κοινό γονέα ; Άρα η Μαρία έκανε και άλλα παιδιά με τον Ιωσήφ ! Ο Ιησούς και τα αδέλφια του έχουν κοινή μητέρα.
ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ :
Εμείς οι Ορθόδοξοι ΠΟΤΕ δεν υποστηρίξαμε ότι τα «αδέλφια» του Ιησού ήταν πνευματικά αδέλφια όσο χρόνο δεν πίστευαν σε αυτόν. Σε αυτό συμφωνούμε με τους αιρετικούς. Το σημείο που διαφωνούμε είναι η άποψη «αν όχι πνευματικά, άρα σαρκικά». ΛΑΘΟΣ ! Ούτε πνευματικά ούτε σαρκικά αλλά ΝΟΜΙΚΑ ! Ο Ιησούς έχει ΝΟΜΙΚΑ αδέλφια όχι σαρκικά. ΠΟΥΘΕΝΑ η Γραφή δεν λέγει ότι τα αναφερόμενα «αδέλφια» του Ιησού είναι ομομήτρια ή σαρκικά αδέλφια ! Το γεγονός ότι υπάρχουν πρόσωπα που αναφέρονται ως αδελφοί του Ιησού αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν σαρκικοί αδελφοί.

Η Γραφή ονομάζει τον Ιωσήφ ΠΑΤΕΡΑ και ΓΟΝΕΑ του Ιησού – «Και επορεύοντο οι ΓΟΝΕΙΣ αυτού κατ’ έτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτη του πάσχα» / «και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε τέκνον, τι εποίησας ημίν ούτως; ιδού ο ΠΑΤΗΡ σου καγώ οδυνώμενοι εζητούμέν σε» Λουκ. 2:41,48. Ο Ιησούς δεν είχε όμως σαρκική συγγένεια με τον Ιωσήφ. Ο Ιησούς είχε ΝΟΜΙΚΗ συγγένεια με τον Ιωσήφ και με τους ονομαζόμενους αδελφούς του. Άρα το επιχείρημα των «αδελφών» είναι άτοπο ! Όπως ο Ιησούς έχει ΠΑΤΕΡΑ / ΓΟΝΕΑ νομικό έτσι έχει και ΑΔΕΛΦΙΑ νομικά.

Ακόμη, η άποψη πως η Γραφή όταν ομιλεί για ΑΔΕΛΦΟ με μη πνευματική έννοια εννοεί σαρκικό αδελφό με τουλάχιστον ένα κοινό γονέα είναι λάθος ! Στη Γραφή ο Λώτ ονομάζεται ΑΔΕΛΦΟΣ του Αβραάμ ενώ ήταν ΑΝΕΨΙΟΣ του :

Γένεση 13:8 «είπε δε Άβραμ τω Λωτ· μη έστω μάχη ανά μέσον εμού και σου και ανά μέσον των ποιμένων μου και ανά μέσον των ποιμένων σου, ότι άνθρωποι αδελφοί εσμέν ημείς»
Γένεση 11:27 «Αύται αι γενέσεις Θάρα· Θάρα εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αρράν, και Αρράν εγέννησε τον Λωτ»Συνεπώς το επιχείρημα των «αδελφών» είναι έωλο γιατί στηρίζεται σε υποθέσεις και όχι σε ρητές αναφορές της Γραφής. Οι αιρετικοί ΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ότι τα «αδέλφια» του Ιησού είναι σαρκικά και όχι Νομικά !
Οι αιρετικοί με υποκρισία ερωτούν : Αν οι ονομαζόμενοι αδελφοί του Ιησού δεν είναι τέκνα της Μαρίας (μικρότερα του Ιησού) και είναι μεγαλύτερα σε ηλικία τέκνα του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα, γιατί η Γραφή δεν τα αναφέρει καθόλου στην νηπιακή ηλικία του Ιησού; Στην κάθοδο του Ιωσήφ και της Μαρίας από την Γαλιλαία στην Βηθλεέμ για την απογραφή ΠΟΎ είναι οι αδελφοί του Ιησού; Δεν κατέβηκαν να απογραφούν; Ακόμη λέγουν, Τρία άτομα κατέβηκαν στην Αίγυπτο και Τρία ανέβηκαν, δεν αναφέρονται άλλα αδέλφια του Ιησού μεγαλύτερα από αυτόν. Άρα αυτός είναι ο Πρωτότοκος και τα αδέλφια του γεννήθηκαν μετά, από σαρκική μίξη της Μαρίας με τον Ιωσήφ !
ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ :
Η Γραφή ως κύριο θέμα έχει το πρόσωπο του Χριστού. Η μη αναφορά των Νομικών αδελφών του Ιησού δεν σημαίνει ότι δεν κατέβηκαν να απογραφούν. Πιθανόν λόγω της ώριμης ηλικίας τους να κατέβηκαν με τις δικές τους οικογένειες. Η Γραφή δεν αποσαφηνίζει την συγγενική σχέση των Νομικών αδελφών του Ιησού με τον Ιωσήφ. Στη Γραφή για παράδειγμα όπως αναφέραμε, ο Λώτ ονομάζεται ΑΔΕΛΦΟΣ του Αβραάμ ενώ ήταν ΑΝΕΨΙΟΣ του – Γένεση 13:8.

Ας ρωτήσουμε όμως και εμείς τους αιρετικούς ομοίως :
«Και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατ’ έτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτη του πάσχα. και ότε εγένετο ετών δώδεκα, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας, εν τω υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο παις εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι ήλθον ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τοις συγγενέσι και εν τοις γνωστοίς· και μη ευρόντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. και εγένετο μεθ’ ημέρας τρεις εύρον αυτόν εν τω ιερω καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και επερωτώντα αυτούς· εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέσει και ταις αποκρίσεσιν αυτού. και ιδόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε· τέκνον, τι εποίησας ημίν ούτως; ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνώμενοι εζητούμέν σε. και είπε προς αυτούς· τι ότι εζητείτέ με; ουκ ήδειτε ότι εν τοις του πατρός μου δεί είναί με; και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ό ελάλησεν αυτοίς. και κατέβη μετ’ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ην υποτασσόμενος αυτοίς. και η μήτηρ αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής» Λουκάς 2:41-51
Στο περιστατικό του δωδεκαετούς Ιησού στο Ναό, ΠΟΎ είναι τα υποτιθέμενα ΑΛΛΑ τέκνα της Μητέρας του Ιησού;;; Δεν ανέβηκαν να εορτάσουν το Πάσχα; Η ίδια η Μητέρα του Ιησού λέγει «ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνώμενοι εζητούμέν σε», ο Νομικός πατέρας σου και εγώ σε αναζητούμεν. Τα αδέλφια του Ιησού δεν τον αναζητούσαν;;; Γιατί δεν λέει η Μητέρα του Ιησού «ο πατέρας σου και εγώ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ σε αναζητούμεν» ;;; Δώδεκα χρόνια υποτιθέμενων σεξουαλικών σχέσεων δεν είχαν αποτέλεσμα την γέννηση τέκνων τα οποία έπρεπε να ανέβουν μαζί με τους Γονείς και τον Πρωτότοκο στην εορτή; Γιατί δεν αναφέρει τίποτα η Γραφή;
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ «ΕΩΣ ΟΥ»
Ματθαίος 1:25 «και ουκ εγίνωσκεν αυτήν έως ου έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν».
Οι αιρετικοί επικαλούμενοι το εδάφιο Ματθαίος 1:25 κάνουν ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ: Υποθέτουν ότι η φράση «ΕΩΣ ΟΥ» σημαίνει ότι μετά την γέννηση του Ιησού συνέβη ΣΙΓΟΥΡΑ το ΑΝΤΙΘΕΤΟ ! Δηλαδή ο Ιωσήφ γνώρισε σαρκικά την Μητέρα του Χριστού !
ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ :
Αν εφαρμόσουμε την «λογική» αυτή στο εδάφιο π.χ.: Ματθαίος 28:20 «και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας ΕΩΣ της συντελείας του αιώνος», θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μετά την συντέλεια του αιώνος θα συμβεί το ΑΝΤΙΘΕΤΟ;;; Θα εγκαταλείψει ο Ιησούς τους μαθητές;;;
Αστεία πράγματα, φαιδρές υποθέσεις αιρετικών…
Ψαλμός 71[72]:7 «ἀνατελεῖἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης, ΕΩΣ ΟΥ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη».
Μετά την ανταναίρεση της Σελήνης θα συμβεί το αντίθετο ; Δεν θα συνεχίσει να υπάρχει δικαιοσύνη και ειρήνη ;;;;
Γένεση 8:5 (κείμενο Εβδομήκοντα) «το δε ύδωρ ηλαττονούτο έως του δεκάτου μηνός· και εν τω δεκάτω μηνί, τη πρώτη του μηνός, ώφθησαν αι κεφαλαί των ορέων».
Θα ήταν φρόνιμο να υποθέσει κάποιος λόγω της λέξης «έως» ότι μετά τον δέκατο μήνα συνέβη το ΑΝΤΙΘΕΤΟ;;; Το ύδωρ του κατακλυσμού δηλαδή άρχισε να αυξάνεται ξανά;;; Ασφαλώς όχι.
«καὶ τῇ Μελχὸλ θυγατρὶ Σαοὺλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτήν» Β’ Βασιλειών/ Β’ Σαμουήλ 6:23.
Δηλαδή η Μελχόλ απέκτησε τέκνο μετά θάνατον ; Ασφαλώς όχι !
Έτσι και στο εδάφιο Ματθαίος 1:25 η φράση «έως ου» δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά συνέβη το αντίθετο από ότι πριν. Η φράση «έως ου» δεν μας δείχνει τι είναι η Μητέρα του Χριστού, (αν δηλαδή συνέχισε να είναι Παρθένος ή όχι. Αυτό το αποκαλύπτουν άλλα εδάφια της Γραφής) αλλά τι είναι ο Ιησούς Χριστός : Καρπός ασπόρου συλλήψεως.
Άτοπον λοιπόν και αυτό το ψευδοεπιχείρημα…
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΕΛΘΕΙΝ»
Ματθαίος 1:18 «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ην. μνηστευθείσης γαρ της μητρός αυτού Μαρίας τω Ιωσήφ, πριν ή συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου».
Οι κακόδοξοι δεν διστάζουν να παραφράσουν το Ιερό κείμενο και λέγουν ότι η φράση «πριν ή συνελθείν αυτούς» σημαίνει ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΥΡΕΘΟΥΝ (σαρκικώς)!!!
ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ :
Οι λέξεις ΣΥΝΕΡΧΟΜΑΙ και ΣΥΝΕΥΡΙΣΚΟΜΑΙ δεν είναι συνώνυμες. ΣΥΝΕΡΧΟΜΑΙ σημαίνει Έρχομαι στον ίδιο τόπο.
«πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν· ἀκούσονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας» Πράξεις 21:22
Το εδάφιο μας λέγει ότι η Παναγία έμεινε έγκυος πριν η Ίδια και ο Ιωσήφ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΟΥΝ.
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΟ = ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Back to top button