θρησκεια

Οι Μυροφόρες – Οφειλόμενη απάντηση σε άθεους και αιρετικούς

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ  ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

«Κατακολουθήσασαι δ α γυνακες, ατινες σαν συνεληλυθυαι ατ κ τς Γαλιλαίας, θεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατοποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν Σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν» Λουκάς 23:55-56

«Και διαγενομένου το Σαββάτου Μαρία Μαγδαλην κα Μαρία το ᾿Ιακώβου κα Σαλώμη γόρασαν ρώματα να λθοσαι λείψωσιν ατόν» Μάρκος 16:1

Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ

Ορίστε ! Λέγουν οι Άθεοι. Η Καινή Διαθήκη αντιφάσκει. Δεν είναι θεόπνευστη ! Διότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγει ότι  οι γυναίκες «τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν», δηλαδή πρώτα ετοίμασαν τα αρώματα και κατόπιν ήλθε το Σάββατο κατά το οποίο ησύχασαν.  
Από την άλλη ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέγει ότι τα αρώματα αγοράστηκαν ΜΕΤΑ το Σάββατο, «διαγενομένου το Σαββάτου Μαρία Μαγδαλην κα Μαρία το ᾿Ιακώβου κα Σαλώμη γόρασαν ρώματα».

Οι γυναίκες στις οποίες αναφέρονται οι δύο Ευαγγελιστές είναι οι ίδιες όχι διαφορετικές – «Τη δ μι τν σαββάτων ρθρου βαθέος λθον π τ μνμα φέρουσαι τοίμασαν ρώματα, καί τινές σν ατας […] κα ποστρέψασαι π το μνημείου πήγγειλαν τατα πάντα τος νδεκα κα πσι τος λοιπος. σαν δ Μαγδαλην Μαρία κα ᾿Ιωάννα κα Μαρία ᾿Ιακώβου κα ο λοιπα σν ατας, α λεγον πρς τος ποστόλους τατα» Λουκάς 24:1-10.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δηλαδή παρουσιάζει την Μαρία την Μαγδαληνή και τις άλλες γυναίκες να ετοιμάζουν τα αρώματα ΠΡΙΝ το Σάββατο ενώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος παρουσιάζει την Μαρία την Μαγδαληνή και τις άλλες γυναίκες να αγοράζουν τα αρώματα  ΜΕΤΑ το Σάββατο !!!

Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

        Υπάρχει μία μερίδα Αιρετικών Προτεσταντών που απαντά στις αιτιάσεις των Αθέων με λάθος τρόπο, με τρόπο σύμφωνο με τις αντι–Βιβλικές διδασκαλίες τους. Οι Αιρετικοί αυτοί διδάσκουν ότι δήθεν ο Ιησούς σταυρώθηκε ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και αναστήθηκε Σάββατο και όχι  ότι σταυρώθηκε Παρασκευή και αναστήθηκε Κυριακή όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία !

Ισχυρίζονται λοιπόν ότι την εβδομάδα που σταυρώθηκε ο Ιησούς είχαμε δύο Σάββατα – ένα ειδικό Σάββατο την Πέμπτη (Πάσχα/Αργία 15ης Νισάν), ΜΕΤΑ από το οποίο αγοράστηκαν τα αρώματα, την Παρασκευή δηλαδή και ένα εβδομαδιαίο Σάββατο πριν από το οποίο, την Παρασκευή δηλαδή ετοιμάστηκαν τα αρώματα.

Η ΚΑΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

        Σύμφωνα με την διδασκαλία αυτή ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.
Οι υποστηρίζοντες αυτή την άποψη παρερμηνεύουν τα εξής εδάφια :

«σπερ γρ γένετο ᾿Ιωνς προφήτης ν τ κοιλίᾳ το κήτους τρες μέρας κα τρες νύκτας, οτως σται κα υἱὸς το νθρώπου ν τ καρδίᾳ τς γς τρες μέρας κα τρες νύκτας» Ματθαίος 12:40

        Οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι η φράση του Ιησού «τρες μέρας κα τρες νύκτας» σημαίνει κατά γράμμα 72 ώρες. Και αφού από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το απόγευμα που θάφτηκε ο Ιησούς, (σύμφωνα με την Ορθοδοξία) μέχρι το πρωί της Κυριακής που βρέθηκε ο Τάφος άδειος, ΔΕΝ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ 72 ΩΡΕΣ αυτό σημαίνει σύμφωνα με αυτούς  ότι ο Χριστός δεν ήταν δυνατόν να έχει πει ανακρίβειες και άρα την ΤΕΤΑΡΤΗ πέθανε.

«Ο ον ᾿Ιουδαοι, να μ μείν π το σταυρο τ σώματα ν τ σαββάτ, πε παρασκευ ν· ν γρ μεγάλη μέρα κείνη το σαββάτου· ρώτησαν τν Πιλτον να κατεαγσιν ατν τ σκέλη, κα ρθσιν» Ιωάννης 19:31

«Κα δη ψίας γενομένης, πε ν παρασκευή, στι προσάββατον, λθν ᾿Ιωσφ π ᾿Αριμαθαίας, εσχήμων βουλευτής, ς κα ατς ν προσδεχόμενος τν βασιλείαν το Θεο, τολμήσας εσλθε πρς Πιλτον κα τήσατο τ σμα το ᾿Ιησο» Μάρκος 15:42-43

Οι δεχόμενοι σταύρωση ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ερμηνεύουν-διαστρέφουν ως εξής τα εδάφια Ιωάννης 19:31 και Μάρκος 15:42-43 : Ο Ιησούς λέγουν, πέθανε ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ η οποία ήταν ημέρα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ = ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το ΣΑΒΒΑΤΟ που ακολουθούσε, το οποίο με την σειρά του ήταν ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ («ν γρ μεγάλη μέρα κείνη το σαββάτου») και όχι εβδομαδιαίο Σάββατο ! Το ειδικό αυτό Σάββατο (μέρα αργίας) που ακολουθούσε την ημέρα θανάτου του Ιησού ήταν το Πάσχα. «ν δ παρασκευ το πάσχα, ρα δ σε κτη· κα λέγει τος ᾿Ιουδαίοις· δε βασιλες μν» Ιωάννης 19:14.

«Αται α ορτα τ Κυρίῳ κλητα γιαι, ς καλέσετε ατς ν τος καιρος ατν. ν τ πρώτ μην ν τ τεσσαρεσκαιδεκάτ μέρ το μηνός, ν μέσον τν σπερινν πάσχα τ Κυρίῳ. κα ν τ πεντεκαιδεκάτ μέρ το μηνς τούτου ορτ τν ζύμων τ Κυρίῳ· πτ μέρας ζυμα δεσθε.  κα μέρα πρώτη κλητ γία σται μν, πν ργον λατρευτν ο ποιήσετε· κα προσάξετε λοκαυτώματα τ Κυρίῳ πτ μέρας· κα μέρα βδόμη κλητ γία σται μν, πν ργον λατρευτν ο ποιήσετε» Λευϊτικό 23:4-8

Σύμφωνα με το Λευϊτικό μετά την 14 ημέρα του πρώτου μήνα (Νισάν/ Αβίβ) κατά την οποία σφάζονταν ο Πασχάλιος Αμνός (Ημέρα Σταύρωσης του Αμνού του Θεού), ακολουθούσε η επταήμερη εορτή των Αζύμων της οποίας η πρώτη (15 Νισάν) και η έβδομη (21 Νισάν) ημέρα ήταν ειδικά Σάββατα κατά τα οποία «πν ργον λατρευτν ο ποιήσετε» λέγει η Γραφή. Ασφαλώς αφού αυτά τα ειδικά Σάββατα εορτάζονταν σε σταθερές ημερομηνίες έπεφταν σε οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος και όχι απαραίτητα Σάββατο εβδομαδιαίο.

Βλέπε και το ειδικό Σάββατο που περιγράφεται στο Λευϊτικό 23:32 «σάββατα σαββάτων σται μν, κα ταπεινώσετε τς ψυχς μν· π νάτης το μηνός, π σπέρας ως σπέρας σαββατιετε τ σάββατα μν». Βλέπουμε δηλαδή και πάλι Σάββατο σε σταθερή ημερομηνία, άρα ειδικό Σάββατο και όχι εβδομαδιαίο.

        Μάλιστα οι αιρετικοί για να ισχυροποιήσουν την θέση τους αναφέρονται και στα εξής εδάφια σχετικά με τα αρώματα που έφεραν οι μυροφόρες για να αλείψουν τον Χριστό.

«Και διαγενομένου το Σαββάτου Μαρία Μαγδαλην κα Μαρία το ᾿Ιακώβου κα Σαλώμη γόρασαν ρώματα να λθοσαι λείψωσιν ατόν» Μάρκος 16:1

 «Κατακολουθήσασαι δ α γυνακες, ατινες σαν συνεληλυθυαι ατ κ τς Γαλιλαίας, θεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατοποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν Σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν» Λουκάς 23:55-56

Text Box: 72 ΩΡΕΣΟρίστε ! Λέγουν οι αιρετικοί. Ο Μάρκος αναφέρει ότι οι γυναίκες αγόρασαν τα αρώματα ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ. Ενώ ο Λουκάς αναφέρει ότι οι ίδιες γυναίκες (βλέπε Λουκάς 24:10) ετοίμασαν αρώματα (άρα σύμφωνα με τους αιρετικούς τα είχαν πρώτα αγοράσει) ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ !  Αντιφάσκουν μήπως τα εδάφια όπως λέγουν οι Άθεοι ; Όχι, διευκρινίζουν οι πλανεμένοι, απλώς επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ΔΥΟ ΣΑΒΒΑΤΩΝ την εβδομάδα της Σταύρωσης του Ιησού. Ενός ειδικού ή Μεγάλου Σαββάτου την Πέμπτη ΜΕΤΑ το τέλος του το οποίου αγοράστηκαν τα αρώματα (την Παρασκευή δηλαδή) και ενός εβδομαδιαίου Σαββάτου κατά το οποίο οι γυναίκες που ετοίμασαν ήδη τα αρώματα «σύχασαν».

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΩΣΗΕΙΔΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΗΜΕΡΑ
ΑΡΓΙΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΗ λίγο πριν τη Δύση)ΚΕΝΟΣ ΤΑΦΟΣ
ΤΑΦΗ (Λίγο πριν τη Δύση)ΑΡΓΙΑ 15ης ΝΙΣΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με τους αιρετικούς, (οπαδούς της ΤΕΤΑΡΤΗΣ ως ημέρας Σταύρωσης), η ΤΕΤΑΡΤΗ είναι ή μόνη ημέρα που μπορεί να έγινε η Σταύρωση έτσι ώστε όλα όσα αναφέρει η Γραφή σχετικά με τις «τρες μέρας κα τρες νύκτας» = 72 ΩΡΕΣ καθώς και της αγοράς αρωμάτων «διαγενομένου το Σαββάτου» = ΜΕΤΑ το Σάββατο και ετοιμασίας αυτών ΠΡΙΝ το Σάββατο κατά το οποίο οι μυροφόρες «σύχασαν» να ικανοποιούνται.

ΑΝΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

        Πριν αναφέρουμε τα επιχειρήματα που ανατρέπουν αυτή την κακοδιδασκαλία πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε με τους αιρετικούς σε ένα σημείο. Στην διάκριση ανάμεσα στο εβδομαδιαίο και το ειδικό Σάββατο. Πράγματι η Γραφή αναφέρει εκτός από το εβδομαδιαίο Σάββατο και ειδικά Σάββατα τα οποία δεν πέφτουν απαραιτήτως ημέρα Σάββατο. Αλλά δεν αποκλείεται ασφαλώς να πέσουν και ημέρα Σάββατο !

        Διαφωνούμε με την άποψη ότι την Εβδομάδα που Σταυρώθηκε ο Ιησούς είχαμε δύο Σάββατα, ένα ειδικό και ένα εβδομαδιαίο. Πιστεύουμε αντιθέτως ότι ο Χριστός πέθανε ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ παραμονή ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (Εβδομαδιαίου Σαββάτου και ταυτόχρονα Ειδικού Σαββάτου-πρώτη ημέρα των Αζύμων). Πιστεύουμε δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι ότι το ειδικό Σάββατο που ακολουθούσε την ημέρα της 14ης Νισάν (ημέρα της Σταύρωσης) συνέπεσε εκείνο το έτος με το εβδομαδιαίο Σάββατο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Γραφή ονομάζει εκείνο το Σάββατο ΜΕΓΑΛΟ – «Ο ον ᾿Ιουδαοι, να μ μείν π το σταυρο τ σώματα ν τ σαββάτ, πε παρασκευ ν· ν γρ μεγάλη μέρα κείνη το Σαββάτου· ρώτησαν τν Πιλτον να κατεαγσιν ατν τ σκέλη, κα ρθσιν» Ιωάννης 19:31.

ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ = 72 ΩΡΕΣ ;

        Στην εποχή μας όταν λέμε ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ σημαίνει πράγματι τρία 24ωρα = 72 ώρες. Σήμαινε το ίδιο αυτή η φράση την εποχή που γράφτηκε η Βίβλος ; Η μελέτη της Αγίας Γραφής δείχνει ότι η φράση ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ είναι σχήμα λόγου της εποχής εκείνης και δεν σημαίνει 72ώρες ακριβώς. Σημαίνει τρία μέρη από τρείς ημέρες. Και ένα δηλαδή μέρος μιας ημέρας λογίζονταν ως ολόκληρη ημέρα.

Η Γραφή λέγει :

«σπερ γρ γένετο ᾿Ιωνς προφήτης ν τ κοιλίᾳ το κήτους τρες μέρας κα τρες νύκτας, οτως σται κα υἱὸς το νθρώπου ν τ καρδίᾳ τς γς τρες μέρας κα τρες νύκτας» Ματθαίος 12:40

Η Γραφή όμως επίσης λέγει :

«᾿Απ τότε ρξατο ᾿Ιησος δεικνύειν τος μαθητας ατο τι δε ατν πελθεν ες Ιεροσόλυμα κα πολλ παθεν π τν πρεσβυτέρων κα ρχιερέων κα γραμματέων κα ποκτανθναι, κα τ τρίτ μέρ γερθναι» Ματθαίος 16:21

«κα ποκτενοσιν ατόν, κα τ τρίτ μέρ γερθήσεται» Ματθαίος 17:23

«κα παραδώσουσιν ατν τος θνεσιν ες τ μπαξαι κα μαστιγσαι κα σταυρσαι, κα τ τρίτη μέρ ναστήσεται» Ματθαίος 20:19

«τοτον Θες γειρε τ τρίτ μέρ κα δωκεν ατν μφαν γενέσθαι» Πράξεις 10:40

«κα τι τάφη, κα τι γήγερται τ τρίτη μέρ κατ τς γραφάς» Α’ Κορινθίους 15:4

        Αν ο Ιησούς αναστήθηκε μετά από 72 ώρες όλα αυτά τα εδάφια που μιλούν για ανάσταση «τ τρίτ μέρ» θα έπρεπε να λέγουν «τη τετάρτη ημέρα» !!!

«᾿Εν ατ τ μέρ προσλθόν τινες Φαρισαοι λέγοντες ατ· ξελθε κα πορεύου ντεθεν, τι Ηρδης θέλει σε ποκτεναι.  κα επεν ατος· πορευθέντες επατε τ λώπεκι ταύτ· δο κβάλλω δαιμόνια κα ἰάσεις πιτελ σήμερον κα αριον, κα τ τρίτ τελειομαι· πλν δε με σήμερον κα αριον κα τ χομέν πορεύεσθαι, τι οκ νδέχεται προφήτην πολέσθαι ξω Ιερουσαλήμ» Λουκάς 13:31-33

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ονομάζεται η ημέρα ΜΕΤΑ το ΑΥΡΙΟ, όχι μετά από τρείς κατά γράμμα ημέρες = 72 ώρες !

Ας δούμε και ορισμένα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη :

«κα ερίσκουσιν νδρα Αγύπτιον ν γρ κα λαμβάνουσιν ατν κα γουσιν ατν πρς Δαυίδ· κα διδόασιν ατ ρτον, κα φαγε, κα πότισαν ατν δωρ· κα διδόασιν ατ κλάσμα παλάθης, κα φαγε, κα κατέστη τ πνεμα ατο ν ατ, τι ο βεβρώκει ρτον κα ο πεπώκει δωρ τρες μέρας κα τρες νύκτας. κα επεν ατ Δαυίδ· τίνος σ ε κα πόθεν ε; κα επε τ παιδάριον τ Αγύπτιον· γώ εμι δολος νδρς ᾿Αμαληκίτου, κα κατέλιπέ με Κύριός μου, τι νωχλήθην γ σήμερον τριταος» Α’ Βασιλειών / Α’ Σαμουήλ 30:11-13.

Στο παρόν χωρίο ενώ αρχικώς αναφέρεται ότι ο δούλος δεν έφαγε ούτε ήπιε για «τρες μέρας κα τρες νύκτας» εν συνεχεία λέγει ο ίδιος αφού πρώτα έφαγε, ότι αυτή είναι η ΤΡΙΤΗ ημέρα από τότε που εγκαταλείφθηκε στην τύχη του χωρίς τροφή από τον αφέντη του. Αυτό συμβαίνει γιατί η φράση «τρες μέρας κα τρες νύκτας» δεν σημαίνει τρία 24ωρα = 72 ώρες, αλλά τρία τμήματα ημερών εκ των οποίων το ένα είναι 24ωρο. Η πρώτη ημέρα είναι η ημέρα της εγκατάλειψης (τμήμα ημέρας στην πραγματικότητα), η δεύτερη ημέρα είναι 24ωρο, και η Τρίτη ημέρα είναι η ημέρα που βρήκαν τον δούλο νηστικό (τμήμα ημέρας επίσης) και τον έθρεψαν και τον πότισαν.

Ιδιαιτέρως να προσέξουν το παραπάνω χωρίο οι αιρετικοί εκείνοι διαστροφείς της Γραφής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς έμεινε στον τάφο τρία 24ωρα κατά γράμμα παρερμηνεύοντας το εδάφιο Ματθαίος 12:40 –«σπερ γρ γένετο ᾿Ιωνς προφήτης ν τ κοιλίᾳ το κήτους τρες μέρας κα τρες νύκτας, οτως σται κα υἱὸς το νθρώπου ν τ καρδίᾳ τς γς τρες μέρας κα τρες νύκτας». Ο Χριστός όμως Αναστήθηκε την ΤΡΙΤΗ ημέρα – ΠΡΙΝ παρέλθει η ΤΡΙΤΗ ημέρα, όχι μετά από 72 ώρες – τρία 24ωρα.

«κα ξαπέστειλεν ᾿Εσθρ τν κοντα πρς ατήν, πρς Μαρδοχαον λέγουσα·  βαδίσας κκλησίασον τος ᾿Ιουδαίους τος ν Σούσοις κα νηστεύσατε π᾿ μο κα μ φάγητε μηδ πίητε π μέρας τρες νύκτα κα μέραν, κγ δ κα α βραι μου σιτήσομεν, κα τότε εσελεύσομαι πρς τν βασιλέα παρ τν νόμον, ἐὰν κα πολέσθαι με δέῃ» Εσθήρ 4:15-16

«Και γενήθη ν τ μέρ τ τρίτ, ς παύσατο προσευχομένη, ξεδύσατο τ μάτια τς θεραπείας κα περιεβάλετο τν δόξαν ατς.  κα γενηθεσα πιφανής, πικαλεσαμένη τν πάντων πόπτην Θεν κα σωτρα, παρέλαβε τς δύο βρας· κα τ μν μι πηρείδετο ς τρυφερευομένη, δ τέρα πηκολούθει κουφίζουσα τν νδυσιν ατς,  κα ατ ρυθρισα κμ κάλλους ατς, κα τ πρόσωπον ατς λαρν ς προσφιλές, δ καρδία ατς πεστενωμένη π το φόβου. κα εσελθοσα πάσας τς θύρας κατέστη νώπιον το βασιλέως» Εσθήρ 5:1-1γ’

Η Εσθήρ ζήτησε από τους ομοεθνείς της να νηστεύσουν μαζί της για τρεις μέρες, ημέρα και νύχτα. Και κατόπιν η Γραφή αναφέρει ότι «ν τ μέρ τ τρίτ», πριν περάσει και συμπληρωθεί η Τρίτη ημέρα δηλαδή  έπαυσε την νηστεία εγένετο επίφανής και «κατέστη νώπιον το βασιλέως».

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η φράση της Εσθήρ «π μέρας τρες νύκτα κα μέραν» δεν σημαίνει κατά γράμμα 72 ώρες. Διότι πριν συμπληρωθούν 72 ώρες αυτή «κατέστη νώπιον το βασιλέως» αφού ήδη προηγουμένως «παύσατο προσευχομένη, ξεδύσατο τ μάτια τς θεραπείας κα περιεβάλετο τν δόξαν ατς».

«κα επεν πρς ατούς· πέλθετε ως μερν τριν κα ναστρέψατε πρός με· κα πλθον» Βασιλειών Γ’ / Βασιλέων Α’ 12:5

«κα παρεγένοντο πς ᾿Ισραλ πρς τν βασιλέα Ροβομ ν τ μέρ τ τρίτ, καθότι λάλησεν ατος βασιλες λέγων· ναστράφητε πρός με τ μέρ τ τρίτ» Βασιλειών Γ’ / Βασιλέων Α’ 12:12

Ο βασιλεύς είπε στον λαό να φύγει για τρεις ημέρες και κατόπιν να επιστρέψει και ο λαός επέστρεψε την τρίτη ημέρα. Δηλαδή ο λαός επέστρεψε πριν συμπληρωθούν τρείς κατά γράμμα ημέρες = 72 ώρες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

«Τη δ μι τν Σαββάτων ρθρου βαθέος λθον π τ μνμα φέρουσαι τοίμασαν ρώματα, καί τινες σν ατας.  ερον δ τν λίθον ποκεκυλισμένον π το μνημείου, κα εσελθοσαι οχ ερον τ σμα το Κυρίου ᾿Ιησο. […] Κα δο δύο ξ ατν σαν πορευόμενοι ν ατ τ μέρ ες κώμην πέχουσαν σταδίους ξήκοντα π Ιερουσαλήμ, νομα ᾿Εμμαούς. κα ατο μίλουν πρς λλήλους περ πάντων τν συμβεβηκότων τούτων. κα γένετο ν τ μιλεν ατος κα συζητεν κα ατς ᾿Ιησος γγίσας συνεπορεύετο ατος· ο δ φθαλμο ατν κρατοντο το μ πιγνναι ατόν. επε δ πρς ατούς· τίνες ο λόγοι οτοι ος ντιβάλλετε πρς λλήλους περιπατοντες καί στε σκυθρωποί; ποκριθες δ ες, νομα Κλεόπας, επε πρς ατόν· σ μόνος παροικες ν Ιερουσαλμ κα οκ γνως τ γενόμενα ν ατ ν τας μέραις ταύταις;  κα επεν ατος· ποα; ο δ επον ατ· τ περ ᾿Ιησο το Ναζωραίου, ς γένετο νρ προφήτης δυνατς ν ργ κα λόγ ναντίον το Θεο κα παντς το λαοπως τε παρέδωκαν ατν ο ρχιερες κα ο ρχοντες μν ες κρμα θανάτου κα σταύρωσαν ατόνμες δ λπίζομεν τι ατός στιν μέλλων λυτροσθαι τν ᾿Ισραήλ· λλά γε σν πσι τούτοις τρίτην ταύτην μέραν γει σήμερον φ᾿ ο τατα γένετο» Λουκάς 24:1-21

        «Τη δ μι τν Σαββάτων», την πρώτη ημέρα της Εβδομάδος, την ΚΥΡΙΑΚΗ δηλαδή, ο Τάφος ήταν κενός. «ν ατ τ μέρ», την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ), οι δύο Μαθητές πορεύονται προς Εμμαούς. Και ο εις εξ αυτών λεγόμενος Κλεόπας λέγει για τον Ιησού ότι «παρέδωκαν ατν ο ρχιερες κα ο ρχοντες μν ες κρμα θανάτου κα σταύρωσαν ατόν» και προσθέτουν οι Μαθητές ότι «τρίτην ταύτην μέραν γει σήμερον φ᾿ ο τατα γένετο» !!! Οι Μαθητές λέγουν ότι αυτή η ημέρα που διένυαν (ΚΥΡΙΑΚΗ), που δεν είχε δηλαδή ακόμη παρέλθει, ήταν η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ από την Σταύρωση ! Μάλιστα  μετρούν την ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ από την Σταύρωση και όχι από την Ταφή ! Αν ο Χριστός Σταυρώθηκε ΤΕΤΑΡΤΗ μεσημέρι και πέθανε απόγευμα ΠΩΣ η ΚΥΡΙΑΚΗ είναι η ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ;;;

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΩΣΗΕΙΔΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΗΜΕΡΑ
ΑΡΓΙΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΗ λίγο πριν τη Δύση)ΚΕΝΟΣ ΤΑΦΟΣ
ΤΑΦΗ (Λίγο πριν τη Δύση)ΑΡΓΙΑ 15ης ΝΙΣΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ;;;
Text Box: 72 ΩΡΕΣ

Το εδάφιο Λουκάς 24:21 αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν Σταυρώθηκε ΤΕΤΑΡΤΗ. Αλλιώς θα έπρεπε η ΚΥΡΙΑΚΗ να είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΧΙ Η ΤΡΙΤΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.

Επίσης το Λουκάς 24:21-«τρίτην ταύτην μέραν γει σήμερον φ᾿ ο τατα γένετο» σε συνδυασμό με  εδάφια όπως το «τοτον Θες γειρε τ τρίτ μέρ κα δωκεν ατν μφαν γενέσθαι» Πράξεις 10:40, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Ιησούς Χριστός ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί που διδάσκουν την αντιγραφική διδασκαλία της Σταύρωσης την Τετάρτη !

«Και διαγενομένου το Σαββάτου Μαρία Μαγδαλην κα Μαρία το ᾿Ιακώβου κα Σαλώμη γόρασαν ρώματα να λθοσαι λείψωσιν ατόν» Μάρκος 16:1

 «Κατακολουθήσασαι δ α γυνακες, ατινες σαν συνεληλυθυαι ατ κ τς Γαλιλαίας, θεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατο, ποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν Σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν» Λουκάς 23:55-56

        Η ερμηνεία των αιρετικών ότι τα αρώματα που  οι Μυροφόρες  ετοίμασαν πριν το Σάββατο ήταν τα ΙΔΙΑ αρώματα που αγόρασαν μετά από ΑΛΛΟ προγενέστερο Σάββατο είναι αυθαίρετη.

        Στην πραγματικότητα οι μυροφόρες ετοίμασαν πριν το Διπλό Σάββατο όσα αρώματα είχαν (γιατί να μην έχουν άλλωστε;) και μετά το Σάββατο (μετά δηλαδή την δύση του Ηλίου) αγόρασαν και άλλη ποσότητα για να αλείψουν ολόκληρο το σώμα του Ιησού. Δεν χρονοτρίβησαν καθόλου. Και μόλις ξημέρωνε ΚΥΡΙΑΚΗ ξεκίνησαν για το Μνήμα.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΑΥΡΩΣΗΑΡΓΙΑΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΦΗ (Λίγο πριν τη Δύση)ΑΡΓΙΑ 15ης ΝΙΣΑΝ
ΔΙΠΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΕΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 

ΤΕΛΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΑΘΕΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ  ΓΡΑΦΗΣ

  1. Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα τους Ευαγγελιστές Λουκά και Μάρκο. Ο Λουκάς ομιλεί για ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ αρωμάτων ενώ ο Μάρκος για ΑΓΟΡΑ αρωμάτων, το οποίο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο ΑΓΟΡΑΖΩ και άλλο ΕΤΟΙΜΑΖΩ… ας μάθουν Ελληνικά οι Άθεοι !
  • Οι Αιρετικοί οι οποίοι διδάσκουν την ύπαρξη δύο Σαββάτων την εβδομάδα που σταυρώθηκε ο Ιησούς λέγουν ότι ΠΡΩΤΑ έγινε η ΑΓΟΡΑ των αρωμάτων ΜΕΤΑ το ειδικό Σάββατο της 15ης Νισάν και ΚΑΤΟΠΙΝ η ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ το εβδομαδιαίο Σάββατο ! Η Αγία Γραφή όμως λέγει ότι η ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ των αρωμάτων που αναφέρει ο Λουκάς, έγινε όχι μετά από την υποτιθέμενη αγορά τους μετά το Σάββατο της 15ης Νισάν, αλλά την ίδια ημέρα της σταύρωσης… δηλαδή την 14η Νισάν !

«Κατακολουθήσασαι δ α γυνακες, ατινες σαν συνεληλυθυαι ατ κ τς Γαλιλαίας, θεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατο, ποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν Σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν» Λουκάς 23:55-56. Ο Λουκάς λέγει ότι οι γυναίκες ΑΦΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ τα αρώματα… «θεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατο, ποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν σάββατον σύχασαν».
Να διαβάζουν προσεκτικότερα οι Αιρετικοί…

Τα αρώματα που αγοράστηκαν μετά το Διπλό Σάββατο δεν ήταν τα ίδια που ετοιμάστηκαν πριν το Διπλό Σάββατο. Η επιπλέον ποσότητα αρωμάτων – η ποσότητα που αγοράστηκε δηλαδή – την προμηθεύτηκαν οι μυροφόρες γυναίκες «διαγενομένου το Σαββάτου», μετά το Διπλό Σάββατο – μετά την Δύση δηλαδή του Ηλίου που σήμαινε το πέρας της ημέρας για τους Εβραίους και την αρχή της επομένης. Και αφού παρήλθε και η νύχτα βαθιά χαράματα  της πρώτης ημέρας της εβδομάδος (Κυριακή) πήγαν στον τάφο.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Back to top button