Διεθνή

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ….

Ραβίνοι και πολιτικοί της πρώτης γραμμής του Ισραήλ μιλούν για έλευση ”Μεσσία” επίσημα μιλούν σε διεθνή Eυρωαπικά κανάλια και το λένε…Η μάχη αν τελικά δοθεί θα είναι Αποκαλυπτική εσχατολογική αφού το πρωταρχικό της αίτιο είναι θεοκρατικό μεταφυσικό μεσσιανικό .. Μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων προωθούν την έλευση του Αντίχριστου… ” Μεσσία’

Ο τελευταίος που το ομολογεί είναι ο τ. Πρωθυπουργός του Ισραήλ Εhud Barak: η στρατηγική των μεσσιανιστών Υπουργών Νετανιάχου είναι η κλιμάκωση ώστε να επιταχυνθεί η έλευση ”Μεσσία”/Αντίχριστου! ΒΙΝΤΕΟ

Και τι κάνει η Εκκλησία; χτυπάει αδιάφορα τις καμπάνες της ….

τι κάνει το κράτος μπήκε στο σωστό στρατόπεδο της ιστορίας .. σε αυτό του Αντίχριστου…

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

Η Καινή Διαθήκη προειδοποιεί, οι Ισραηλινοί το παραδέχονται, η Εκκλησία σιωπά

 ”· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,(Β Θεσ. 2,3)             

ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός.” (Β Θεσ. 2,4)     

 ”Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν

ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾿ ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν”.(1 Επ. Ιω. 2,18-19)

dimpenews.com

Back to top button