breaking newsθρησκεια

Άγιος Συμεών ο νέος Θεόλογος: ”Περί ἀγάπης”. Πάντα χορηγεί η αγάπη…. Η κλίμακα της αγάπης…. Αγάπη, φως ενοικάρδιον…..Ο Μυστικός Έρωτας της Αγάπης!

Άγιος Συμεών ο νέος Θεόλογος: ”Περί ἀγάπης”. Πάντα χορηγεί η αγάπη…. Η κλίμακα της αγάπης…. Αγάπη, φως ενοικάρδιον…..Ο Μυστικός Έρωτας της Αγάπης! Αγάπη ο Πατήρ, Αγάπη ο Υιός, Αγάπη και το Άγιον Πνεύμα..Τρισαγάπη.

Ο Μυστικός Έρωτας της Αγάπης!

Ο ”Ύμνος της αγάπης” του δεύτερου Παύλου και Μακαρισμοί μαζί η επί του πνευματικού όρους της καρδίας ομιλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου που χαρακτηρίστηκε Θεολόγος όχι μόνο ως πιο μεταγενέστερος των άλλων 2 αλλά και γιατί την υψηλή τέχνη της θεωρίας-θεολογίας ανακαίνισε..

Άγιος Συμεών ο νέος Θεόλογος: Περί ἀγάπης. Καί ποῖαί εἰσι τῶν πνευματικῶν ἀνδρῶν αἱ ὁδοί καί αἱ πράξεις. Καί μακαρισμός πρός τούς ἔχοντας τήν ἀγάπην ἐγκάρδιον.
Λόγος Α΄. (21)

(”αγάπην εγκάρδιον” είναι εφικτή μόνο δια της συγκαρδίωσης δια της Αυτο-αγάπης του Ιησού και αυτό όχι γιατί εσύ το ζητάς αλλά γιατί εκείνος συγκαταβαίνει για ανεξιχνίαστους λόγους καθώς άγνωστες οι βουλές του Κυρίου. Η διασταύρωση της καρδίας με την Εσταυρωμένη του Ιησού.. )

Οἶδα δέ ἀκριβῶς ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός ἡμῶν οὐχί τόν λέγοντα μακαρίζει μόνον, ἀλλά τόν πρό τοῦ εἰπεῖν καί πράξαντα·

Μακάριος γάρ, φησίν, ὁ ποιήσας καί διδάξας· οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·” ….

(πρώτα ποιείν και μετά διδάσκειν ειδάλλως τι διδάσκεις τα διδασκόμενα μη έχοντας πείραν δηλ εμπειρία των λεγομένων σου; Kι εδώ είναι ο πρώτος από τους Μακαρισμούς που θ΄ακολουθήσουν.

(η αγία τριάδα των αρετών κορυφαία η αγάπη καθώς οι 2 άλλες η πίστη και η ελπίδα θεμελιώνονται και οικοδομούνται σε αυτήν )

τήν ἁγίαν καί ἀχώριστον τριάδα τῶν ἀρετῶν, μᾶλλον δέ τήν πρώτην τῶν λοιπῶν, ἥν καί
λέγουσιν ἐσχάτην,
ὡς τέλος τῶν καλῶν οὖσαν καί μείζω πασῶν τυγχάνουσαν, τήν ἀγάπην φημί, ἐξ ἧς καί ἐν ᾗ πίστις πᾶσα τεθεμελίωται καί ἐλπίς ᾠκοδόμηται, καί δίχα ταύτης συνέστη τῶν ὄντων οὐδέν, οὔτε μήν καθόλου συστήσεται.

(Η εμπειρία του Φωτός που πηγάζει από την αμώμητη (άσπιλη) αγάπηπαμπόθητος αγάπη)

( η αγάπη ως μυστικό βίωμα ως εμπειρία/εμπυρία) προιόντα της αγάπης: φως εγκάρδιο ή μάλλον ενοικάρδιο, γλυκύτητα, απώλεια αισθήσεων και συνείδησης δηλ. αρπαγή του νοός εξού και συνηρπάγην”)

ἐμνήσθην τοῦ κάλλους τῆς ἀμωμήτου ἀγάπης, καί αἴφνης τό φῶς αὐτῆς εὑρέθη ἐν
τῇ καρδίᾳ μου καί τῇ γλυκύτητι αὐτῆς συνηρπάγην καί τάς ἔξωθεν αἰσθήσεις ἀπώλεσα,
ἔκνους ὅλως τῷ βίῳ γενόμενος, καί τῶν ἐν χερσίν ἐπιλέλησμαι. Μακράν δέ, οὐκ οἶδ᾿ ὅπως εἰπεῖν, πάλιν ἀπέστη ἀπ᾿ ἐμοῦ καί τήν ἰδίαν με ἀφῆκε θρηνεῖν ἀσθένειαν. Ὦ ἀγάπη (24) παμπόθητε, μακάριος ὁ σέ ἀσπασάμενος, ὅτι οὐκέτι κάλλος γηγενοῦς ἐμπαθῶς ἐπιθυμήσει ἀσπάσασθαι.

(καταιγισμός Μακαρισμών.. η αγάπη η επιφέρουσα την καλήν αλλοίωσιν ως χαρά ανεκλάλητη. Αγάπη=ὁ πλοῦτος ἀληθῶς ὁ ἀκένωτος. )

Μακάριος ὁ σοί περιπλακείς ἐξ ἔρωτος θείου· ἅπαντα γάρ τόν κόσμον ἀρνήσεται καί παντί πλησιάζων ἀνθρώπῳ οὐδαμῶς μολυνθήσεται.

Μακάριος ὁ τά σά κάλλη καταφιλήσας καί κατατρυφήσας αὐτῶν ἐξ ἀπείρου πόθου, ὅτι ψυχικῶς ἁγιασθήσεται ἐκ τοῦ ἀχράντως ἀποστάζοντος ὕδατος καί αἵματος ἀπό σοῦ.

Μακάριος ὁ ποθεινῶς σε κατασπασάμενος, ὅτι ἀλλοιωθήσεται τήν καλήν ἀλλοίωσιν πνευματικῶς καί ψυχικῶς εὐφρανθήσεται, ὅτι σύ ὑπάρχεις ἡ χαρά ἡ ἀνεκλάλητος.

Μακάριος ὁ σέ κτησάμενος, ὅτι τούς θησαυρούς τοῦ κόσμου εἰς οὐδέν λογισθήσεται, καί γάρ εἶ ὁ πλοῦτος ἀληθῶς ὁ ἀκένωτος.

( ορισμός αυτής της θεογάπης της θείας αγάπης αφού ο Θεός αγάπη εστί. Τρισευτυχής όποιος σε προσλαμβάνει.. Κλιμάκωση διαβάθμισης ως προς την πρόσκτηση αυτής..από την κατώτερη στην ανώτερη βαθμίδα

Αναβαθμοί της αγάπης..

1 ο καταδιώκων δηλ. ο αναζητητής της αγάπης

2 ο ευρών την αγάπην

3 ο αγαπηθείς υπό της Αγάπης, ο εισδεχόμενος εις αυτήν, ο διδαχθείς υπό αυτής-μαθητεία στην Αγάπη, αυτός που έκανε κατοικοιτήριον του την Αγάπη, ο τραφείς αυτόν που εξέθρεψε το μάνα εξ ουρανού ο Άρτος της Ζωής ο Χριστός, μακάριος ο αγαπημένος της αγάπης, ο ένοικος της αγάπης ο θεοτραφής..

Μακάριος δέ καί τρισμακάριος καί ὅν σύ προσελάβου· ἔσται γάρ ἐν ἀδοξίᾳ τῇ ὁρωμένῃ πάντων
ἐνδόξων ἐνδοξότερος καί τιμίων πάντων τιμιώτερος καί σεμνότερος
. Ἐπαινετός ὁ καταδιώκων σε, ἐπαινετώτερος ὁ εὑρών σε, μακαριώτερος ὁ ἀγαπηθείς ὑπό σοῦ, ὁ εἰσδεχθείς παρά σοῦ, ὁ διδαχθείς ἀπό σοῦ, ὁ κατοικήσας ἐν σοί, ὁ τραφείς διά σοῦ τροφήν Χριστόν τόν ἀθάνατον, Χριστόν τόν Θεόν ἡμῶν.

Ὦ ἀγάπη θεία, ποῦ Χριστόν περιέχεις

(Η Αγάπη ο Θεός η περιέχουσα ενδιάθετον τον Χριστόν κατά το σχήμα (εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί εστι) τον Γεννητό εκ της Αγάπης, Αγάπη ο Πατήρ Αγάπη ο Υιός Αγάπη και το Άγιον Πνεύμα..Τρισαγάπη..)

Ὦ ἀγάπη θεία, ποῦ Χριστόν περιέχεις; Ποῦ αὐτόν κατακρύπτεις; Τί τόν τοῦ κόσμου Σωτῆρα λαβοῦσα, μακράν γέγονας ἀφ᾿ἡμῶν; Ἄνοιξον καί ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις μικράν σου θύραν, ἵνα καί ἡμεῖς ἴδωμεν τόν δι᾿ ἡμᾶς παθόντα Χριστόν καί πιστεύσωμεν τῷ ἐλέει αὐτοῦ ὡς οὐκέτι ἀποθανοῦμεν ἀφ᾿ οὐ αὐτόν θεασόμεθα

(ἴδωμεν τόν δι᾿ ἡμᾶς παθόντα Χριστόν και στο θείο έρωτα όπως στον πάλαι ποτέ πλατωνικό σεμνό έρωτα αθώο έρωτα τα ερώμενα ανταλλάσσουν κλεφτές ματιές λοξοκοιτάζονται υπό την κάλυψη και την ασφάλεια που τους παρέχει η νοερότητα. Ο Χριστός είναι Παρών πάντα Παρών πανταχού Παρών εμείς είμαστε οι μεγάλοι Απόντες)

Αντιστροφή κατά την αλληλοπεριχώρηση από το ”ὁ κατοικήσας ἐν σοί στο ” Ἐνοίκησον ἐν ἡμῖν’

Ἐνοίκησον ἐν ἡμῖν, ἵνα διά σέ καί ἡμᾶς τούς ταπεινούς ὁ ∆εσπότης ἐλθών ἐπισκέψηται προϋπαντώμενος παρά σοῦ ἡμεῖς γάρ εἰς ἅπαν ἀνάξιοι , ὡς ἄν προσμείνῃ μικρόν ὁμιλῶν σοι καί δέξηται καί ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς προσπεσεῖν τοῖς ἀχράντοις αὐτοῦ ποσί, ( ο μόνος Δεσπότης Άξιος να προσπέσεις.... Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν) ….

Αίτημα Άφεσης στην αγία αγάπη
Συγχωρηθείημεν παρά σοῦ, ἁγία ἀγάπη, … Ὁ γάρ σε ὡς δεῖ μή φιλήσας καί παρά σοῦ μή ἀγαπηθείς ὥσπερ χρή, τρέχει μέν ἴσως, οὐ κατέλαβε δέ ὅμως· πᾶς δέ ὁ τρέχων πρό τοῦ τόν δρόμον τελέσαι
ἀμφίβολος. Ὁ δέ καταλαβών σε ἤ καταληφθείς ὑπό σοῦ, πάντως βέβαιος, ἐπειδή τέλος νόμου σύ εἶ, ἡ ἐμέ περικυκλοῦσα, ἡ ἐμέ φλέγουσα καί ἐκ πόνου καρδίας εἰς
πόθον ἄπειρόν με Θεοῦ καί τῶν ἐμῶν ἀδελφῶν καί πατέρων ἀνάπτουσα.

(πάντα χορηγεί η αγάπη )

Σύ γάρ τῶν προφητῶν ἡ διδάσκαλος, τῶν ἀποστόλων ἡ σύνδρομος, τῶν μαρτύρων ἡ δύναμις,
τῶν πατέρων καί διδασκάλων ἡ ἔμπνευσις, ἡ πάντων τῶν ἁγίων τελείωσις καί ἡ ἐμή
νῦν πρός τήν παροῦσαν διακονίαν προχείρισις.

”αγαπη δε μη εχω οὐδέν εἰμι.” είτε χαρίσματα είτε άσκηση όλα μηδενίζονται άνευ αγάπης όπως έλεγε και ο Απ. Παύλος..

Πᾶσα γάρ σπουδή καί πᾶσα ἄσκησις μετά καμάτων πολλῶν ἡ μή καταντῶσα εἰς τήν ἀγάπην ἐν συντετριμμένῳ τῷ πνεύματι, ματαία ἐστί καί εἰς οὐδέν καταλήγουσα χρήσιμον.

Οὐδέ γάρ ἐν ἄλλῃ τινί ἀρετῇ ἤ καί πληρώσει κυριακῆς ἐντολῆς δύναταί τις γνωρίζεσθαι Χριστοῦ μαθητής·

“Ἐν τούτῳ γάρ, φησί, γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους “.
Ταύτης ἕνεκα ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, δι᾿ ἥν ἐνανθρωπήσας,
πάντα ὑπέμεινεν ἑκουσίως τά ζωοποιά πάθη,
..

Ταύτης ἕνεκα τόν ἀκατάπαυστον ἐκεῖνον ἔδραμον οἱ ἀπόστολοι δρόμον ..

Ταύτης ἕνεκα οἱ μάρτυρες τά αἵματα ἑαυτῶν ἐκένωσαν, ἵνα μή Χριστόν ἀπολέσωσι.

∆ιά ταύτην οἱ θεοφόροι πατέρες ἡμῶν καί τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι τάς ἑαυτῶν ψυχάς ὑπέρ τοῆς καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας προθύμως ἔθηκαν·

το μέτρο της αγάπης πνευματικών προς τους μαθητές τους γιατί πνευματικό παιδί τι άλλο παρά μαθητής σημαίνει;

Ὑμεῖς γάρ ἐστε τά τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἅ μοι δέδωκεν ὁ Θεός ὡς παιδία, τά ἐμά σπλάχνα, οἱ ἐμοί ὀφθαλμοί. ( ανυπέρβλητο μέτρο αγάπης των πνευματικών του παιδιών δικαίως ένας από τους Πατέρες της Εκκλησίας αφού βιώνει τα πνευματικά του παιδιά τους μαθητές τους σπλάχνα του και οφθαλμούς του έχει γίνει ένα )

Ὑμεῖς ἐστε τό ἐμόν, ἀποστολικῶς εἰπεῖν, καύχημα καί ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς διδασκαλίας.
Σπουδάσωμεν οὖν, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὥσπερ διά πάντων, οὕτω καί διά τῆς εἰς ἀλλήλους ἀγάπης θεραπεύειν τόν Θεόν….

Πνευματικός ανεφοδιασμός από τις ακένωτες δεξαμενές των Αληθινών Πατέρων της Εκκλησίας..

ο Μυστικός Έρωτας της Αγάπης!

έρωτας είναι η αναζήτηση της αγάπης και αγάπη είναι η εκπλήρωση του έρωτα!

dimpenews.com

Back to top button