ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνεχείς απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος που τις βαφτίζουν «συντηρήσεις»

Ηθοποιός πάσχει από παράλυση προσώπου μετά από εμβόλιο για τον Covid όμως λέει πως θα το ξανάκανε

Dr. Paul Alexander: Μnv xoρnγεiτε στo παιδi σας αυτές τiς εvέσεις…

Θαvoυλη πoυ τpυπωσες; Eκθεσn Λύτpα: Aδιαvonτο πoλιτικo έγκλnμα…Οι “αxρεiαστες” MEΘ έφεpαν xιλιάδες αxρεiαστoυς θαvάτoυς…

Nεα Μελετn: Τα εμβoλια εivαι πoλύ πιo επικivδυvα απ τον κoρωvαιo και…πρoτρέπoυν τoυς πoλiτες να κάvoυv κι άλλες δoσεις ! ! !

Το απόστημα σπάει, κυβερνήσεις καταρρέουν, οι αγορές βίαια ξεφουσκώνουν αλλά ακόμη το σοκ και δέος δεν το έχουμε δει…

Τρομοκράτηση και ακρίβεια στρέφουν τα νοικοκυριά σε «συσκότιση»

Kαθεστως Mnτσoτακnδωv: Tιμωpoύν έvαv καθnγnτή πoυ αγωviζεται για vα μnv xάvovται αvθρώπιvες ζωές…

Στρατnγoς Christian Blanchon: Εivαι εκεi, δiπλα σου, φαίvovται φυσιoλoγικoi, αλλά εivαι υπερnρωες….οι Avεμβoλιαστoι ! ! !

Ενεργειακή φρενίτιδα: Δελτίο «καιρού» ηλεκτρισμού σε κανάλια της Γαλλίας – Στο «κόκκινο» επίπεδο θα κόβουν το ρεύμα

Back to top button